dnes je 25.7.2024

Input:

351/2023 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde

351/2023 Z. z.
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 22. augusta 2023,
ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 106 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Obsah a štruktúra kľúčových informácií o dôchodkovom fonde
(1) Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“) obsahujú informácie o
a) účele kľúčových informácií,
b) type dôchodkového fondu a cieľoch dôchodkového fondu,
c) type sporiteľa, pre ktorého je dôchodkový fond vhodný,
d) rizikách spojených s investovaním do dôchodkového fondu,
e) garanciách,
f) prognózovanej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa,
g) predpokladanom zhodnotení majetku v dôchodkovom fonde,
h) odplatách a nákladoch dôchodkového fondu,
i) práve podať sťažnosť,
j) ďalších relevantných skutočnostiach.
(2) Informácie podľa odseku 1 písm. f) až h) sa uvádzajú pre zostávajúcu dĺžku starobného dôchodkového sporenia 5 rokov, 10 rokov a 40 rokov a zostavujú sa pre pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár.
(3) Podrobnosti o obsahu a štruktúre kľúčových informácií sú uvedené v prílohe č. 1.
(4) Na vyjadrenie rizika spojeného s investovaním do dôchodkového fondu sa použije aj súhrnný ukazovateľ rizika. Postup na určenie súhrnného ukazovateľa rizika je uvedený v prílohe č. 2.
(5) Vzorce na výpočet prognózovanej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa sú uvedené v prílohe č. 3.
(6) Vzorce na výpočet odplaty a nákladov dôchodkového fondu sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 2
Forma kľúčových informácií, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie kľúčových informácií a lehoty na zverejňovanie kľúčových informácií
(1) Kľúčové informácie sa zverejňujú na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti po dobu zodpovedajúcu účelu týchto informácií.
(2) Kľúčové informácie sa aktualizujú, ak
a) dôjde ku zmene, ktorá významne ovplyvňuje alebo by mohla významne ovplyvniť obsah kľúčových informácií,
b) po dobu 90 dní je súhrnný ukazovateľ rizika v stupni, ktorý je odlišný od stupňa súhrnného ukazovateľa rizika uvedeného v aktuálnych kľúčových informáciách.
(3) Pred aktualizáciou kľúčových informácií sa posúdi najmä
a) súlad obsahu a štruktúry kľúčových informácií s § 105a ods. 1 zákona a § 1,
b) potreba zaradenia dôchodkového fondu do inej kategórie súhrnného ukazovateľa rizika na základe zmenených podmienok v súvislosti s trhovým portfóliom dôchodkového fondu prostredníctvom kalibrácie trhových parametrov, internej validácie alebo spätného testovania.
(4) Aktualizované kľúčové informácie sa zverejnia bez zbytočného odkladu.
§ 3
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa