Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

356/2021 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

356/2021 Z. z.
ZÁKON
z 21. septembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 58/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje podpora v súlade s týmto zákonom. Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese sú subjekty územnej spolupráce1a iné právnické osoby v súlade s plánom rozvoja. Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese môžu byť v súlade s plánom rozvoja aj fyzické osoby - podnikatelia.“.
2. V § 3 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) spolupracuje s okresným úradom v sídle najmenej rozvinutého okresu pri vypracovaní plánu rozvoja,
b) vyhodnocuje a kontroluje plnenie plánu rozvoja,“.
3. V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová „akčného plánu“ nahrádzajú slovami „plánu rozvoja“.
4. V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) ku dňu zverejnenia informácií o miere evidovanej nezamestnanosti za vykazovaný mesiac, ktorý je posledným mesiacom kalendárneho štvrťroka,
1. zapíše do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok vypočítaná z miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypočítanej z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie a zároveň dosiahla aspoň 8 %,
2. zapíše do zoznamu najmenej rozvinutých okresov aj okres ohraničený okresmi podľa prvého bodu alebo ohraničený okresmi podľa prvého bodu a štátnou hranicou; do zoznamu najmenej rozvinutých okresov však nemožno zapísať okres krajského mesta,
3. vymaže zo zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, ktorý nespĺňa podmienku podľa prvého bodu, a v ktorom bolo plnenie akčného plánu podľa oznámenia ministerstva investícií ukončené.“.
5. V § 3 ods. 4 písmená b) a c) znejú:
„b) pripravuje návrh plánu rozvoja a predkladá ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií,
c) plní úlohy súvisiace s plnením plánu rozvoja,“.
6. V § 3 ods. 4 písm. d) prvom bode sa čiarka nahrádza slovom „a“.
7. V § 3 ods. 4 písm. d) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
8. V § 3 ods. 4 písmeno e) znie:
„e) vedie agendu súvisiacu s plnením plánu rozvoja.“.
9. V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) vyhlasuje výzvu na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku,
g) prijíma žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.“.
10. § 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Plán
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore