Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

364/2019 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

364/2019 Z. z.
ZÁKON
zo 16. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 5 písm. a) sa slová „rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií“ nahrádzajú slovami „rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a štátneho podniku“.
2. V § 2 ods. 2 písm. s) sa za slovo „montáž“ vkladá čiarka a slová „opravu a údržbu“.
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa citácia „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov,“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).“.
4. V § 2 sa za odsek 28 vkladá nový odsek 29, ktorý znie:
„(29) Odosielateľom je osoba uvedená ako odosielateľ v nákladnom liste alebo v rovnocennom prepravnom doklade, akým je tranzitný nákladný list,13aalebo v ktorej mene alebo na ktorej účet sa uzavrela zmluva o preprave s dopravcom.“.

Doterajšie odseky 29 až 32 sa označujú ako odseky 30 až 33.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13aNapríklad Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.) v platnom znení.“.
5. Poznámky pod čiarou k odkazom 15, 20, 26 a 103 znejú:

15Čl. 4 a príloha I nariadenia (EÚ) 2018/858.


20Nariadenie (EÚ) 2018/858.


26Čl. 49 nariadenia (EÚ) 2018/858.


103Čl. 68 a dodatok 1 prílohy III nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
6. V § 6 ods. 1 sa slovo „alebo“ za slovom „zdravie“ nahrádza čiarkou a za slovo „osádky“ sa vkladajú slová „alebo majetok osôb“.
7. § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Typový schvaľovací orgán s typovými schvaľovacími orgánmi iných štátov navzájom efektívne a účinne spolupracuje a vymieňa si informácie, ktoré sú relevantné pre ich úlohy a funkcie.“.
8. V poznámkach pod čiarou k odkazom 18 a 32 sa vypúšťa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Nariadenie (EÚ) 2018/858.“.
9. V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Postupy typového schválenia upravujú osobitné predpisy.18“.
10. V § 8 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Pri viacstupňovom typovom schválení
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore