dnes je 8.12.2023

Input:

37/1953 Sb., Vládní nařízení o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím, platné do 31.12.1958

č. 37/1953 Zb.
[zrušené č. 69/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. dubna 1953
o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím.
Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa a vláda republiky Československé mnohokrát zdůraznily, že jedním z nejdůležitějších úkolů socialistického průmyslu je boj za zvyšování kvality výrobků, za odstranění dodávek nekompletních výrobků a za plnění dodávkového plánu v sortimentu.
Avšak ani podniky a hospodářské organizace ani orgány státní a resortní arbitráže nevěnovaly otázkám kvality, kompletnosti a sortimentu potřebnou pozornost.
K odstranění uvedených nedostatků nařizuje vláda republiky Československé podle § 41 odst. 2 písm. e) zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu), a § 31 odst. 1 zákona č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži:
ČÁST PRVNÍ.
Postup při dodávce vadných výrobků.
Oddíl 1.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Podle tohoto nařízení
a) podniky a hospodářské organisace předkládají reklamace v případech dodávek nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám,
b) orgány státní arbitráže rozhodují majetkové spory v případech, kdy není vyhověno reklamaci odběratele.
Oddíl 2.
Přejímka výrobků.
§ 2.
(1) Přejímka výrobků (dále jen „přejímka“) spočívá v prověrce kvality, sortimentu, značkování a kompletnosti dodaných výrobků. Je-li třeba, provede se rozbor nebo jiná technická zkouška přejímaných výrobků.
(2) Při přejímání dopravených výrobků v místě dodání (železniční stanice, přístav, letiště a pod.) je odběratel povinen prohlédnout náklad za přítomnosti zástupce dopravního podniku. Není-li v dopravní smlouvě stanoveno jinak, musí odběratel požádat dopravní podnik o protokolární zjištění okolností, které mohou mít vliv na kvalitu výrobků (delší doba dopravy než stanoví příslušné předpisy, porušení obalu, stopy jeho otvírání a pod.). Odběratel, který tak neučiní, nemá proti dodavateli nárok na náhradu škod, kterou by mohl požadovat na dopravním podniku, kdyby bylo protokolární zjištění provedeno.
§ 3.
Přejímka se provádí v místě určeném smlouvou, základními podmínkami dodávky nebo jinými předpisy, závaznými pro obě strany. Není-li místo přejímky takto určeno, provádí se přejímka při místní dodávce (mimo přejímku výrobků těžkého průmyslu) ve skladu dodavatele, jinak ve skladu odběratele.
§ 4.
(1) Nestanoví-li smlouva nebo základní podmínky dodávky kratší lhůty, je odběratel povinen provést přejímku u výrobků, které se rychle kazí, nejpozději do 24 hodin, u ostatních výrobků do 15 dnů.
(2) Tyto lhůty počínají při místní dodávce dnem, kdy odběratel obdržel zprávu dodavatele, že výrobky jsou