dnes je 7.12.2022

Input:

376/2022 Z.z., Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

376/2022 Z. z.
ZÁKON
z 9. novembra 2022
o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje právne vzťahy v súvislosti s výkonom práce profesionálneho náhradného rodiča, evidenciu fyzických osôb, ktoré majú záujem o informácie o voľných pracovných miestach profesionálneho náhradného rodiča, (ďalej len „evidencia záujemcov o informácie o pracovných miestach“) a evidenciu profesionálnych náhradných rodičov, ktorých pracovný pomer sa skončil (ďalej len „evidencia bývalých zamestnancov“).
§ 2
Výkon práce profesionálneho náhradného rodiča
Výkon práce profesionálneho náhradného rodiča je
a) poskytovanie starostlivosti podľa osobitného predpisu1) dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe do dovŕšenia 25 rokov veku (ďalej len „dieťa“)
1. v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je profesionálny náhradný rodič vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom, ktorý má profesionálny náhradný rodič právo užívať na základe zmluvy o výpožičke alebo ku ktorému má profesionálny náhradný rodič právo osobného užívania,
2. mimo domáceho prostredia profesionálneho náhradného rodiča, ak je to potrebné na zabezpečenie starostlivosti o dieťa,
b) plnenie ďalších pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy.
§ 3
Predpoklady na výkon práce profesionálneho náhradného rodiča
(1) Profesionálnym náhradným rodičom sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa uchádza o výkon práce profesionálneho náhradného rodiča (ďalej len „záujemca o prácu“) a ktorá spĺňa tieto predpoklady:
a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) dovŕšila 25 rokov veku,
c) spĺňa kvalifikačný predpoklad; ak prácu profesionálneho náhradného rodiča vykonávajú manželia, ktorí sú zamestnancami jedného centra, kvalifikačný predpoklad musí spĺňať aspoň jeden z manželov,
d) je bezúhonná,
e) absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,2) od ktorej ukončenia neuplynulo viac ako päť rokov pred začiatkom výkonu práce profesionálneho náhradného rodiča; to neplatí, ak počas tohto obdobia vykonávala prácu profesionálneho náhradného rodiča,
f) má zdravotnú spôsobilosť na výkon práce profesionálneho náhradného rodiča,
g) má psychickú spôsobilosť podľa osobitného predpisu,3)
h) spôsobom svojho života a života fyzických osôb žijúcich s ňou v domácom prostredí vytvára predpoklady na zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa,
i) má vhodné bytové a priestorové podmienky na poskytovanie starostlivosti dieťaťu,
j) manžel žijúci s ňou v domácom prostredí
1. spĺňa predpoklad podľa písmena e),
2. má psychickú spôsobilosť,
k) každá plnoletá fyzická osoba žijúca s ňou v domácom prostredí je bezúhonná,
l) manžel žijúci s ňou v domácom prostredí dal písomný súhlas s výkonom práce profesionálneho náhradného rodiča v ich domácom prostredí.
(2) Centrum pri overovaní splnenia