dnes je 3.12.2023

Input:

38/1957 Sb., Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech se Závěrečným protokolem, platné do 26.4.1990

č. 38/1957 Zb.
[zrušené č. 147/1990 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 28. června 1957
o Smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech se Závěrečným protokolem.
Smlouva mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech se Závěrečným protokolem, podepsaná v Praze dne 11. září 1956, byla dne 12. prosince 1956 schválena vládou a dne 6. března 1957 Národním shromážděním. Dne 13. dubna 1957 byla ratifikována presidentem republiky.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Berlíně dne 5. června 1957.
Tato smlouva nabývá podle svého článku 81 účinnosti měsíc po výměně ratifikačních listin, nabývá tedy účinnosti dne 5. července 1957.
Původní české znění smlouvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 7.