dnes je 26.9.2023

Input:

4/1951 Zb., Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev

4/1951 Zb.
Vládne nariadenie
zo dňa 30. januára 1951,
ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev.
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1.
(1) Z Povereníctva priemyslu a obchodu sa zriaďuje
a) Povereníctvo priemyslu,
b) Povereníctvo obchodu.
(2) Z Povereníctva techniky sa zriaďuje Povereníctvo stavebného priemyslu.
(3) Z Povereníctva výživy sa zriaďuje Povereníctvo potravinárskeho priemyslu.
§ 2.
Povereníctvo priemyslu plní úlohy doterajšieho Povereníctva priemyslu a obchodu, pokiaľ ide o úlohy ťažkého a ľahkého priemyslu s výnimkou výroby stavebných hmôt.
§ 3.
Zriaďuje sa Povereníctvo stavebných hmôt, ktoré plní najmä doterajšie úlohy Povereníctva stavebného priemyslu v odbore stavebných hmôt.
§ 4.
Povereníctvo potravinárskeho priemyslu plní úlohy doterajšieho Povereníctva výživy v odbore potravinárskej a pridruženej výroby.
§ 5.
Povereníctvo obchodu plní ostatné úlohy doterajšieho Povereníctva priemyslu a obchodu a doterajšieho Povereníctva výživy.
§ 6.
Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých povereníctev a to aj v súvislosti s presunmi pôsobnosti vykonanými podľa tohto nariadenia prislúcha zúčastneným ministrom po dohode s ministrom vnútra.
§ 7.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Dolanský v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kopřiva v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Rais v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Jonáš v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.