dnes je 21.7.2024

Input:

4/1954 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami

č. 4/1954 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 31. prosince 1953
o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami.
Dohoda mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami schválená vládou 3. června 1953 byla podepsána v Pekinu dne 18. srpna 1953.
Tato dohoda nabývá podle svého článku 8. účinnosti dnem podpisu; nabyla tedy účinnosti dne 18. srpna 1953.
České znění dohody se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 4/1954 Sb.,
o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami.
DOHODA
mezi vládou Československé republiky
a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci
v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami.
Mezi vládou Československé republiky a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky bylo dosaženo dohody v následujících článcích:
Článek 1 .
Obě strany, za účelem zabránit rozšiřování škůdců a chorob zemědělských rostlin, se dohodly, že budou spolupracovat v oboru ochrany zemědělských rostlin, obzvláště v ochranných opatřeních proti jim zvlášť nebezpečným škůdcům a chorobám a budou provádět vzájemnou výměnu zkušeností a znalostí v oblasti ochrany zemědělských rostlin a že na žádost jedné ze smluvních stran bude jí druhá strana poskytovat pomoc a podporu v oboru provedení ochrany před škůdci a chorobami vysláním odborného personálu a poskytnutím potřebných zařízení.
Článek 2 .
Za zvlášť nebezpečné škůdce a choroby vzpomenuté v článku 1 se počítají:
 
1.
mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata),
2.
květopas dlouhonosý (Anthonomus Grandis),
3.
rakovina bramborů (Synchytrium endobioticum),
4.
mol bramborový (Phtonimea operculella),
5.
středozemní moucha (Geratitis capitata),
6.
bělomorka obilná (Hessenská moucha) (Phytophaga destructor),
7.
septoriosa lnu (Phlyctaena linicola),
8.
červec San José (Aspidiotus perniciosus).
Tento soupis může být vzájemnou dohodou doplněn nebo změněn.
Článek 3 .
Obě smluvní strany se zavazují, že při vývozu z jedné země do druhé budou opatřovat všechny zásilky rostlin a rostlinných výrobků osvědčením, vydaným oficielním orgánem pro ochranu rostlin vyvážející země, že tyto zásilky nejsou napadeny škůdci a chorobami uvedenými v článku 2 této Dohody.
Obě smluvní strany při vývozu zásilek rostlin a rostlinných výrobků svého státu do třetích států, musí učinit taková opatření, jako jsou výše uvedena v tomto článku.
Článek 4 .
Obě smluvní strany se zavazují zřídit na svém území určité karantenní stanice, kterými musí procházet dovoz, vývoz a transit rostlin a rostlinných výrobků, aby bylo zabráněno zavlečení škůdců a chorob z třetích