Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

4/2019 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

4/2019 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 18 odsek 1 znie:
„(1) Zmluva o energetickej efektívnosti, ktorej prijímateľom garantovanej energetickej služby je verejný subjekt, je zmluvou o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. Predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor je zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia. Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor nemôže mať dôsledky na výšku dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu.68a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:

68aNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L174, 26. 6. 2013) v platnom znení.“.
2. V § 18 ods. 2 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý nemá dôsledky na výšku dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu,68a“.
3. V § 18 ods. 2 písmeno o) znie:
„o) rozsah a podmienky prenechania majetku68bvo vlastníctve alebo v správe prijímateľa garantovanej energetickej služby poskytovateľovi garantovanej energetickej služby,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:

68bNapríklad § 9f ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 4/2019 Z. z., § 13g ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení zákona č. 4/2019 Z. z., § 9f ods. 1 zákona č. 446/2001 Z. z. v znení zákona č. 4/2019 Z. z., § 11d ods. 1 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 4/2019 Z. z.“.
4. V § 18 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p) spôsob a termín nadobudnutia inštalovaného zariadenia do vlastníctva alebo správy prijímateľa garantovanej energetickej služby; termín nadobudnutia inštalovaného zariadenia musí byť dohodnutý najneskôr dňom jeho odovzdania do prevádzky,“.

Doterajšie písmená p) až u) sa označujú ako písmená q) až v).
5. V § 18 ods. 2 písm. v) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „výpovedná lehota nemôže byť dlhšia ako jeden rok od doručenia výpovede a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď,“.
6. V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w) popis stavu, v akom má byť majetok vo vlastníctve alebo v správe prijímateľa garantovanej energetickej služby ku dňu skončenia zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.“.
7. § 18 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3) Ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore