Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

4/2020 F.s., Pokyn Ministerstva financií SR ku spôsobu a kritériám detailného posudzovania rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov

4/2020 F.s.
Pokyn
č. MF/008396/2020-18
Vychádzajúc z ustanovení § 12 Zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade so schémou toku práce a deľby kompetencií pre zvýhodnené vývozné úvery (ďalej len „schéma“), schválenej na úrovni štátnych tajomníkov Ministerstva financií SR, Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR a generálnej riaditeľky a predsedníčky Rady banky Exportno-importnej banky SR (ďalej len „EXIMBANKA SR“) a premietnutej do Smernice Rady banky EXIMBANKY SR č. 10/2019 zo dňa 30. 09. 2019 „Postup pre poskytovanie zvýhodnených vývozných úverov“, týmto vydávam pokyn pre posudzovanie rozvojového aspektu projektov zvýhodnených vývozných úverov v podmienkach Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“):
Článok 1
Detailné posúdenie rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov sa uskutoční v súlade so schémou a na základe dokumentácie poskytnutej k jednotlivým projektom EXIMBANKOU SR. Posúdenie zabezpečí sekcia medzinárodných vzťahov MF SR v spolupráci s medzinárodnými organizáciami a/alebo externými konzultantmi. Na tieto účely využije prednostne spoluprácu s Rozvojovým programom OSN (UNDP) v rámci projektu Verejné a súkromné financie pre rozvoj. V prípade nedostupnosti expertízy UNDP v danej krajine a/alebo sektore zabezpečí externého odborníka prostredníctvom verejnej súťaže. Na pokrytie nákladov v tomto prípade využije zdroje rozpočtu verejnej správy alokované v programe FIN4DEV. Pri zdieľaní informácií k predkladaným projektom s externými partnermi sekcia medzinárodných vzťahov zabezpečí anonymizáciu citlivých obchodných údajov, resp. podpíše s partnermi dohodu o zachovaní mlčanlivosti.
Článok 2
Na základe externého posúdenia spracuje sekcia medzinárodných vzťahov MF SR konečné stanovisko s výsledným hodnotením detailného posúdenia rozvojového aspektu za MF SR, a to v lehote do troch mesiacov od obdržania dokumentácie od EXIMBANKY SR. Daná lehota môže byť predĺžená o čas nevyhnutne potrebný na prípadné ďalšie dožiadanie informácií od exportéra, resp. EXIMBANKY SR. Konečné stanovisko, schválené generálnym riaditeľom sekcie medzinárodných vzťahov, predloží MF SR na rokovanie medzirezortnej pracovnej skupiny, zriadenej podľa čl. 6 Rozhodnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 9/2020 zo dňa 27. januára 2020, ktorým sa zriaďuje Koordinačný výbor pre rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky.
Článok 3
Pri detailnom posudzovaní rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov sa sekcia medzinárodných vzťahov MF SR bude riadiť konkrétnymi kritériami, ktorým prislúcha zodpovedajúci počet bodov. Minimálny súčet pridelených bodov pre odporučenie projektu do ďalšieho procesu posudzovania je 75 z maximálneho počtu 100 bodov.
Zoznam kritérií s prislúchajúcimi maximálnymi bodovými alokáciami:
Relevancia (40 bodov) Relevancia projektu vzhľadom na:
- ciele a priority aktuálne platnej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky a ciele trvalo udržateľného rozvoja;
- konkrétne potreby a problémy prijímajúcej
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore