Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

4/2020 F.s., Pokyn Ministerstva financií SR ku spôsobu a kritériám detailného posudzovania rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov

4/2020 F.s.
Pokyn
č. MF/008396/2020-18
Vychádzajúc z ustanovení § 12 Zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade so schémou toku práce a deľby kompetencií pre zvýhodnené vývozné úvery (ďalej len „schéma“), schválenej na úrovni štátnych tajomníkov Ministerstva financií SR, Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR a generálnej riaditeľky a predsedníčky Rady banky Exportno-importnej banky SR (ďalej len „EXIMBANKA SR“) a premietnutej do Smernice Rady banky EXIMBANKY SR č. 10/2019 zo dňa 30. 09. 2019 „Postup pre poskytovanie zvýhodnených vývozných úverov“, týmto vydávam pokyn pre posudzovanie rozvojového aspektu projektov zvýhodnených vývozných úverov v podmienkach Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“):
Článok 1
Detailné posúdenie rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov sa uskutoční v súlade so schémou a na základe dokumentácie poskytnutej k jednotlivým projektom EXIMBANKOU SR. Posúdenie zabezpečí sekcia medzinárodných vzťahov MF SR v spolupráci s medzinárodnými organizáciami a/alebo externými konzultantmi. Na tieto účely využije prednostne spoluprácu s Rozvojovým programom OSN (UNDP) v rámci projektu Verejné a súkromné financie pre rozvoj. V prípade nedostupnosti expertízy UNDP v danej krajine a/alebo sektore zabezpečí externého odborníka prostredníctvom verejnej súťaže. Na pokrytie nákladov v tomto prípade využije zdroje rozpočtu verejnej správy alokované v programe FIN4DEV. Pri zdieľaní informácií k predkladaným projektom s externými partnermi sekcia medzinárodných vzťahov zabezpečí anonymizáciu citlivých obchodných údajov, resp. podpíše s partnermi dohodu o zachovaní mlčanlivosti.
Článok 2
Na základe externého posúdenia spracuje sekcia medzinárodných vzťahov MF SR konečné stanovisko s výsledným hodnotením detailného posúdenia rozvojového aspektu za MF SR, a to v lehote do troch mesiacov od obdržania dokumentácie od EXIMBANKY SR. Daná lehota môže byť predĺžená
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore