dnes je 25.7.2024

Input:

40/1945 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu

č. 40/1945 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ,
ze dne 24. července 1945,
jimž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu.
Vláda Československé republiky nařizuje podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu :
§ 1.
(1) Přísedící Národního soudu podle § 6, odst. 2, třetí věta dekretu presidenta republiky č. 17/1945 Sb. do rukou přednosty Národního soudu nebo jeho náměstka jednou pro vždy slib těmito slovy : „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu při svém rozhodování říditi jen zákonem, že budu hlasovati podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení a že zachovám přísnou mlčenlivost o obsahu porady a hlasování soudu.“
(2) O složení slibu podle odstavce 1 buď sepsán protokol, jejž podepíše přednosta soudu nebo jeho náměstek, do jehož rukou byl slib složen, a slibující.
§ 2.
(1) Přísedícímu Národního soudu, který vykonal svou povinnost, přísluší,nebydlí-li v místě zasedání Národního soudu, náhrada za cestovné, jakož i náhrada za nocleh a stravu v nejvyšší částce 80 K denně.
(2) Přísedící Národního soudu, kteří jsou odkázáni na mzdu, denně nebo týdně vyplácenou, nebo jsou maloživnostníci a vykonáváním soudcovského úřadu utrpí prokazatelnou újmu na tomto výdělku, obdrží bez zřetele na jejich bydliště za každý den náhradu za ušlý výdělek až do 100 K.
§ 3.
Potřebný personál kancelářský přidělí Národnímu soudu vrchní soud v Praze, který též opatří potřebné místnosti pro hlavní přelíčení a věznici.
§ 4.
Toto nařízení nabude účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti.
 
Fierlinger v. r.
David v. r.
Ďuriš v. r.
Ursíny v. r.
Dr. Pietor v. r.
Dr. Ripka v. r.
gen. Hasal v. r.
Nosek v. r.
Hála v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Majer v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Clementis v. r.
tiež za min. Masaryka
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Lichner v. r.