dnes je 2.12.2023

Input:

40/1967 Sb., Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa

č. 40/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
ze dne 31. března 1967
o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa
Rektor Vysoké školy politického ústředního výboru Komunistické strany Československa v dohodě s ministerstvem školství stanoví v souhlase se zákonem č. 19/1966 Sb., o vysokých školách a podle usnesení ÚV KSČ ze dne 5. října 1966 a podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 92/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa:
§ 1
Absolventům vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa a absolventům vysokých škol, jejichž je tato vysoká škola právním nástupcem (dále jen „absolventi“), kteří ukončili studium před účinností zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 92/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, pokud v oboru tohoto studia nezískali titul podle zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, přiznává Vysoká škola politická ústředního výboru Komunistické strany Československa titul „doktor sociálně politických nauk“ (ve zkratce „RSDr.“); titul se přiznává po složení předepsané rigorosní zkoušky podle vyhlášky rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa č. 39/1967 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa (dále jen „rigorosní řád pro Vysokou školu politickou ÚV KSČ“) nebo po zkráceném rigorosním řízení (§ 2, 3).
§ 2
Absolventům, kteří získali před účinností zákonného opatření č. 92/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, vědeckou hodnost ve vědních oborech, které souvisí s obory studia na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, se přiznává titul RSDr. bez rigorosní zkoušky.
§ 3
(1) Zkrácené rigorosní řízení spočívá v tom, že se uznají na žádost uchazeče zcela nebo zčásti dříve vykonané zkoušky za rigorosní zkoušku ve vědním oboru, který si uchazeč zvolí podle ustanovení § 1 odst. 2 rigorosního řádu pro Vysokou školu politickou ÚV KSČ.
(2) Zkrácené rigorosní řízení lze povolit s výjimkou uchazečů, kteří získali vědeckou hodnost (§ 2) jen těm uchazečům, kteří vykazují náležitý prospěch v příslušném oboru vysokoškolského studia ve spojení s velmi dobrými výsledky dosaženými na základě hlubokých odborných znalostí během praxe v tomto oboru.
(3) O uznání dříve vykonaných zkoušek podle odstavce 1 rozhoduje komise pro rigorosní zkoušky podle rigorosního řádu pro Vysokou školu politickou ÚV KSČ. O výsledku vyrozumí uchazeče písemně.
(4) Jestliže byly uznány dříve vykonané zkoušky za rigorosní zkoušku jen zčásti, vykoná absolvent zbývající část