dnes je 20.7.2024

Input:

41/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady), platné do 31.12.1958

č. 41/1952 Zb.
[zrušené č. 30/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. srpna 1952,
kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady).
Vláda republiky Československé, přihlížejíc k nutnosti zdokonalit evidenci a kontrolu plnění státního rozpočtu a vybudovat k tomu účelu na vědeckém podkladě politické ekonomie socialismu novou organisaci účetní evidence, poskytující potřebné údaje pro řízení celého národního hospodářství, nařizuje podle § 8 zákona č. 108/1951 Sb., o organisaci národohospodářské evidence:
ČÁST PRVNÍ.
Úkoly účetní evidence, její základní náležitosti. Účetní jednotka.
§ 1.
Účetní evidence je oborem jednotné soustavy národohospodářské evidence; organisuje se jednotně podle zásad stanovených tímto nařízením.
§ 2.
(1) Úkolem účetní evidence je sledovat a kontrolovat ve všech účetních jednotkách (§ 6) průběh plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu, jakož i poskytovat podklady pro jejich sestavování, tím, že vyjadřuje hospodářské procesy uzavřenou soustavou vzájemně spjatých peněžních, po případě také naturálních ukazatelů.
(2) Účetní evidence musí zároveň
a) sloužit k ochraně socialistického vlastnictví, k zamezení nezákonného a nehospodárného vydávání hospodářských prostředků a nešetrného nakládání s nimi,
b) umožňovat kontrolu hospodářské, rozpočtové a finanční kázně všech hospodářských, rozpočtových i ostatních organisací a rozbor jejich hospodářské činnosti a finančního stavu,
c) umožňovat uplatňování zásady hospodárnosti, odkrývání nevyužitých reserv a aktivní ovlivňování hospodářských procesů za účelem upevnění chozrasčotu,
d) poskytovat podklady pro kontrolu množství a jakosti práce, pro kontrolu plnění technicko-hospodářských norem a pro správně a včasné určování odměny za práci podle zásluhy,
e) přispívat k rozvoji socialistických metod práce, usnadňovat zapojení pracujících do řízení hospodářství a přispívat k jejich socialistické výchově.
§ 3.
(1) Účetní evidence zahrnuje
a) běžnou účetní evidenci, ve které se účetními zápisy uspořádaně zachycuje stav hospodářských prostředků a jejich změny při výrobní a jiné hospodářské činnosti, jakož i při ostatních hospodářských operacích (účetní případy); v hospodářských organisacích se na podkladě běžné účetní evidence také zjišťují a uspořádaně zachycují skutečné vlastní náklady kalkulační jednice (§ 22),
b) účetní výkazy, které podávají přehled údajů o průběhu plnění plánu a rozpočtů účetních jednotek,
c) souhrnné účetní výkazy, které podávají přehled souhrnných údajů o průběhu plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství podle jednotlivých hospodářských odvětví a státního rozpočtu podle jeho členění.
(2) V účetní evidenci je nutno rozlišovat hospodářské prostředky se zřetelem na jejich složení (aktiva) a zdroje (pasiva).
§ 4.
(1) Účetní zápisy v běžné evidenci, účetní výkazy a souhrnné účetní výkazy, jakož i účetní doklady a ostatní písemnosti účetní evidence musí být pravdivé, přehledné, srozumitelné a snadno kontrolovatelné.
(2) Běžnou účetní evidenci je nutno vést dochvilně, aby především umožňovala včasné sestavování a