dnes je 21.7.2024

Input:

41/1953 Sb., Zákon o peněžní reformě, ve znění účinném k 1.2.1992

č. 41/1953 Zb.
ZÁKON
ze dne 30. května 1953
o peněžní reformě.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
25/1961 Sb.
(k 1.1.1961)
mění
175/1988 Sb.
(k 1.1.1989)
mění
130/1989 Sb.
(k 1.1.1990)
ruší § 3 odst. 2, § 9 písm. a)
22/1992 Sb.
(k 1.2.1992)
ruší § 2, § 3 a § 9
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Peněžní reforma a peněžní jednotka.
§ 1.
Další rozvoj národního hospodářství staví náš stát před úkol provést peněžní reformu vydáním nových peněz a stažením starých, s cílem zvýšení kupní síly československé koruny a upevnění jejího kursu.
§ 2.
(zrušen 22/1992 Sb.)
§ 3.
(zrušen 22/1992 Sb.)
Oddíl II.
Přepočet mezd, platů a cen.
§ 4.
Mzdy, služné a jiné odměny za práci a služby, rodinné přídavky, pense, stipendia, podpory a pod., jakož i ceny, daňové i jiné sazby, tarify a peněžité částky stanovené v právních předpisech a znějící na československé koruny, se přepočítají ke dni 1. června 1953 v poměru 5,- Kčs starých peněz za 1,- Kčs nových peněz.
Oddíl III.
Výměna peněz, přepočet pohledávek a závazků a zaplacených premií životního pojištění.
§ 5.
Dnem 1. června 1953 se dávají do oběhu nové peníze vzoru 1953, znějící na československé koruny. Dosavadní peníze se vyměňují v poměru, který stanoví vláda.
§ 6.
Vláda stanoví, v jakém poměru se přepočítají vklady obyvatelstva u peněžních ústavů, vklady na běžných a obratových účtech a ostatní pohledávky a závazky, které znějí na československé koruny, jakož i v jakém poměru se přepočítají zaplacené prémie životního pojištění.
Oddíl IV.
Zrušení některých pohledávek a závazků.
§ 7.
(1) Dnem 1. června 1953 se ruší pohledávky a závazky
a) ze vkladů vázaných podle § 7 dekretu č. 91/1945 Sb.,
b) z tuzemských cenných papírů v povinné úschově podle dekretu č. 95/1945 Sb.,
c) z pojištění na život, pokud se mají podle § 7 odst. 1 č. 1 zákona č. 141/1947 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, plnit poukazem na vázaný vklad.
(2) Týmž dnem se ruší závazky z dluhopisů Československého státu, vydaných po roce 1945, a závazky z dílčích dluhopisů a zástavních listů, vydaných po roce 1945 bývalými úvěrními ústavy. Vláda vypořádá ztráty vzniklé zánikem těchto závazků veřejným organisacím a zařízením.
Oddíl V.
Zrušení Likvidačního fondu měnového.
§ 8.
Likvidační fond měnový se dnem 1. června 1953 zrušuje a jeho práva přecházejí na stát. Provedení likvidace fondu se ukládá ministru financí.
Oddíl VI.
Ustanovení společná a závěrečná.
§ 9.
(zrušen 22/1992 Sb.)
§ 10.
Ministru financí se ukládá, aby učinil veškerá opatření nutná k řádnému provedení peněžní reformy, zejména aby stanovil směrnicemi
a) podmínky, způsob a podrobnosti výměny starých peněz, přepočtů upravených tímto zákonem, a povinnost a podmínky výměny dosavadních vkladních knížek za nové,
b) způsob vypořádání přebytků a úbytků, které vzniknou u hospodářských, rozpočtových a jiných organisací a zařízení přepočtením jejich pohledávek a závazků na nové peníze, po případě zánikem jejich závazků nebo práv podle tohoto zákona.
§ 11.
Zrušuje se zákon č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny.
§ 12.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provedou jej všichni členové vlády.