Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

418/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel

418/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 5. decembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).“.
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa citácia „§ 34 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Čl. 55 a 56 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
3. Nad § 12 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
„Jednotlivé schválenie“.
4. § 16 a 17 vrátane nadpisov znejú:
㤠16
Okruh vozidiel pre udelenie vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou
[k § 26 ods. 1 zákona]
Vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou možno udeliť jednotlivému vozidlu určenému výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia. Ide o tieto vozidlá:
a) kolesové traktory,
b) pásové traktory,
c) prípojné vozidlá určené za traktory podľa písmen a) a b),
d) ťahané vymeniteľné zariadenia určené za traktory podľa písmen a) a b),
e) poľnohospodárske pracovné stroje samohybné,
f) lesné pracovné stroje samohybné.
§ 17
Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou
[k § 26 ods. 3 zákona]
Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou obsahuje
a) identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b) identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1. značka vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4. druh vozidla,
5. kategória vozidla,
6. obchodné meno výrobcu a
7. identifikačné číslo vozidla VIN,
c) technické údaje potrebné na vystavenie dokladov vozidla,
d) fotografie vozidla,
e) protokol o kontrole technického stavu
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore