dnes je 21.7.2024

Input:

42/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1951

č. 42/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. května 1951,
kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1951.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona č. 29/1951 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951):
§ 1.
Hospodárné použití úvěrů.
Prostředky, jimiž stát uhrazuje své výdaje, jsou výsledky práce pracujícího lidu. Proto je povinností těch, kdož s nimi hospodaří, dbáti toho, aby byly vydány jen na nutné potřeby státu. Tyto potřeby lze uspokojovat pouze v nezbytném rozsahu, účelně a hospodárně. Nutnost potřeby se především posuzuje s hlediska zájmu celého státu, nikoliv jen s hlediska zájmu některých jeho oblastí nebo některého oboru státní správy.
§ 2.
Použití úvěrů k určeným účelům a do určené výše.
(1) Výše prostředků určených státním rozpočtem (dále jen „úvěry“) k úhradě výdajů určitého druhu je hranicí pro uhrazování výdajů. Tuto hranici lze překročit pouze v případech §§ 8 až 12 rozpočtového zákona na rok 1951 (dále jen „zákon“).
(2) Zásadou hospodárnosti stanovenou v § 2 zákona nutno se řídit též při uvolňování zúčtovatelných záloh; tyto zálohy mohou být povoleny jen v případech, kde to připouštějí platné předpisy.
(3) Úřady a orgány hospodařící s úvěry jsou povinny pečovat o rovnoměrné čerpání rozpočtových prostředků během roku, sledovat je zejména pomocí výkazů předpokládaných výdajů a příjmů a pomocí výkazů o výsledcích finančního hospodaření (§ 17 zákona) a učinit opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
(4) Úřady a orgány hospodařící s úvěry jsou povinny dbát, aby bylo dosaženo rozpočtovaných příjmů.
§ 3.
Odborné technické projednání některých úvěrů.
(1) Investičních úvěrů na opatření a obnovu budov ústředních úřadů a zařízení státní správy ústředně spravovaných, dále úvěrů, z nichž stát prostřednictvím ústředního úřadu podporuje stavby a koupě nemovitostí prováděné subjekty stojícími mimo obor státní správy, možno použít jen po předchozím projednání po stránce odborné (technické a technicko-hospodářské) s ministerstvem stavebního průmyslu.
(2) Úvěry, které jsou zařazeny v rozpočtech národních výborů na stavební investice a na příspěvky na takové investice, možno rovněž použít jen předchozím technickém přezkoušení. Stejně jest postupovat při používání obdobných úvěrů, jež byly národním výborům přikázány.
§ 4.
Časové použití úvěrů.
(1) Pokud toto nařízení nestanoví jinak, může být použito úvěrů pouze do konce roku 1951 a jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku. Tato zásada se nevztahuje na použití úvěrů určených k úhradě výdajů za práce a dodávky vykonané do 31. prosince 1951; pro použití těchto úvěrů se lhůta prodlužuje do 31. ledna 1952. Do téže lhůty lze použít úvěrů určených na příděly podle zákona (účtová skupina 42) a na příspěvky na plánované investice (příslušné účty účtových skupin 43 a 44), pokud se jich použije na úhradu nákladů spojených s úkoly splněnými do 31. prosince 1951. Úvěrů určených na příděly zařízením státní správy (účtová třída 5) možno použít až do sestavení závěrečného účtu těchto zařízení.
(2) Za dodávky vykonané do 31. prosince 1951 nutno považovat i