dnes je 21.7.2024

Input:

42/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizují plánovací komise národních výborů a vydává jejich statut

č. 42/1952 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. srpna 1952,
kterým se zřizují plánovací komise národních výborů a vydává jejich statut.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 a § 37 odst. 3 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu), a podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Za účelem dalšího zlepšení plánování národního hospodářství a zjednání předpokladů pro provádění nové metody sestavování státního plánu rozvoje národního hospodářství se zřizují při národních výborech místo dosavadních plánovacích referátů a plánovacích komisí plánovací komise jako objektivní orgány rad národních výborů.
Krajské plánovací komise.
§ 2.
(1) Při krajských národních výborech se zřizují krajské plánovací komise.
(2) Krajská plánovací komise plní tyto úkoly:
a) vypracovává a předkládá radě krajského národního výboru návrhy perspektivních a ročních plánů rozvoje hospodářství kraje a posuzuje návrhy plánů, vypracované referáty krajského národního výboru;
b) vypracovává krajské bilance pracovních sil, příjmů a výdajů obyvatelstva, stavebních hmot a další bilance, stanovené státním úřadem plánovacím;
c) prověřuje plnění plánu rozvoje hospodářství kraje a předkládá radě krajského národního výboru zprávy o výsledcích kontroly spolu s návrhy opatření k zabezpečení plnění tohoto plánu;
d) zpracovává z pověření rady krajského národního výboru i z vlastní iniciativy jednotlivé problémy hospodářského rozvoje kraje a předkládá radě návrh na jejich řešení;
e) podává radě posudky návrhů ve všech otázkách hospodářského a kulturního rozvoje kraje, jež předložily jednotlivé referáty krajského národního výboru radě k projednání;
f) metodicky řídí na základě pokynů státního úřadu plánovacího plánovací práce referátů krajského národního výboru a okresních plánovacích komisí;
g) připravuje pro radu krajského národního výboru návrhy plánů výstavby měst a vesnic;
h) vypracovává a radě krajského národního výboru předkládá návrhy plánů rozmístění závodů a jiných hospodářských jednotek, podřízených národním výborům v kraji, a návrhy na umístění nových závodů a jednotek, řízených ministerstvy.
§ 3.
Aby krajské plánovací komise mohly plnit své úkoly, předkládají jim:
a) referáty krajského národního výboru projekty plánů, které vypracovaly, zprávy a návrhy pro radu krajského národního výboru, týkající se hospodářského rozvoje kraje, jakož i všechny podklady, doklady, výkazy, informace a návrhy opatření, které krajské plánovací komise ke své práci vyžadují;
b) krajská služba státního úřadu statistického výkazy o plnění hospodářských plánů v kraji a jiné statistické podklady o kraji, potřebné pro plnění úkolů krajské plánovací komise;
c) podniky a jiné jednotky, řízené ministerstvy, údaje o stavu, zdrojích a potřebě pracovních sil, o nárocích na vodu a na dopravu, o potřebě veřejných komunikací, vodovodů, kanalisace a jiných zařízení komunálního hospodářství, zařízení zdravotnických, kulturních a sociálních a jiné údaje,