dnes je 30.9.2023

Input:

43/1945 Sb., Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění

č. 43/1945 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 3. srpna 1945
o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění.
Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji :
Čl. I.
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 3. srpna 1945 zůstává ústavní dekret presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění, v platnosti.
Čl. II.
Ústavní dekret č. 18/1944 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.
ÚSTAVNÍ DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 4. prosince 1944,
č. 18 Úř. věst. čsl. o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění.1)
Vycházeje ze základní zásady platné ústavní listiny Československé republiky, že lid je jediným zdrojem veškeré státní moci v republice Československé, a navazuje na vládní prohlášení ze dne 16. dubna 1944, ustanovuji k návrhu vlády a po slyšení Státní rady, že svrchovaný lid na osvobozeném území republiky bude tuto moc v přechodném údobí vykonávat takto :
Článek 1.
Na území Československé republiky, které bude osvobozeno od nepřítele, buďtež na základě voleb ustaveny národní výbory, a to místní, okresní a zemské, jakožto prozatímní orgány veřejné správy ve všech jejích oborech. Jakožto orgány státní správy národní výbory budou podřízeny vládě.
Článek 2.
Z národních výborů na základě voleb vzejde prozatímní Národní shromáždění jakožto prozatímní orgán zákonodárný, jemuž bude odpovědna vláda. Jeho složení, způsob jeho vzniku a jeho působnost zvláštní ústavní dekret.
Článek 3.
Vláda se zmocňuje, aby vládními nařízeními s platností zákona stanovila, jak budou národní výbory voleny a jak budou svou pravomoc vykonávati. Takovéto vládní nařízení musí však býti podepsáno presidentem republiky.
Článek 4.
Pro správu obcí a okresů s většinou obyvatelstva státně nespolehlivého jmenují se podle platného práva komisaři po případě komise správní, k nimž se mohou podle místních poměrů přibrati k spolupráci zástupci státně spolehlivého obyvatelstva.
Článek 5.
Přechodné období začíná se dnem, kdy některá část Československé republiky je osvobozena z nepřátelské moci a končí se dnem, který určí řádně zvolené Národní shromáždění.
Článek 6.
Tento ústavní dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedou jej všichni členové vlády.

Poznámky pod čiarou
1Uveřejněno v roč. V., č. 6 Ústředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 20. prosince 1944.