dnes je 8.12.2023

Input:

43/1965 Sb., Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii

č. 43/1965 Zb.
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
Užívaje práva daného mi ústavou udílím tuto
amnestii:
Článek I
Promíjím z trestů, které byly nebo budou pravomocně uloženy soudem za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí,
1. tresty nápravného opatření s účinkem, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen,
2. tresty odnětí svobody, jejichž výkon byl nebo bude podmíněně odložen, s účinkem, že se na pachatele dnem tohoto rozhodnutí hledí, jako by nebyl odsouzen,
3. tresty odnětí svobody nepřevyšující 1 rok,
4. tresty odnětí svobody nepřevyšující 2 léta, je-li pachatelem
a) žena, která je v den tohoto rozhodnutí těhotná nebo pečuje o dítě mladší než 15 let,
b) muž, který je v den tohoto rozhodnutí starší než 65 let, anebo žena, která je v den tohoto rozhodnutí starší než 60 let,
5. z trestů odnětí svobody převyšujících 1 rok a nepřevyšujících 5 let jednu třetinu, nejméně však 1 rok,
6. z trestů odnětí svobody převyšujících 2 léta a nepřevyšujících 5 let část trestu ve výši 2 let, je-li pachatelem
a) žena, která je v den tohoto rozhodnutí těhotná nebo pečuje o dítě mladší než 15 let,
b) muž, který je v den tohoto rozhodnutí straší než 65 let, anebo žena, která je v den tohoto rozhodnutí starší než 60 let.
Článek II
Činí-li trest odnětí svobody nebo jeho zbytek prominutý podle čl. I odst. 3, 4, 5, 6 více než 6 měsíců, promíjím jej pod podmínkou, že se odsouzený do 3 let ode dne tohoto rozhodnutí nedopustí úmyslného trestného činu.
Článek III
Promíjím z trestů odnětí svobody, které byly pravomocně uloženy soudem za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí
1. odsouzeným, kteří jsou v den tohoto rozhodnutí ve výkonu trestu nepřetržitě více než 10 let, polovinu dosud neodpykaného zbytku trestu,
2. odsouzeným, kteří jsou v den tohoto rozhodnutí ve výkonu trestu nepřetržitě více než 15 let, celý dosud neodpykaný zbytek trestu.
Článek IV
Ustanovení článku III. se vztahuje i na odsouzené, u nichž k přerušení výkonu trestu došlo z důvodů jimi nezaviněných.
Článek V
Odsouzeným uvedeným v článku III. odst. 2 promíjím zbytek trestu pod podmínkou, že se do 7 let ode dne tohoto rozhodnutí nedopustí úmyslného trestného činu. Pokud však zbytek trestu nepřevyšuje 3 léta, stanovím zkušební dobu na 3 léta.
Článek VI
Ustanovení článku III. se nevztahuje na pachatele trestných činů, spáchaných v době od 21. května 1938 do 31. prosince 1946 (v době zvýšeného ohrožení republiky) ve prospěch nebo ve službách okupantů.
Článek VII
Ustanovení článku I. a III. se nevztahuje
1. na trestné činy vraždy podle § 219 tr. zák., loupeže podle § 234 tr. zák., obecného ohrožení podle § 179 tr. zák., útoku na veřejného činitele podle § 155 tr. zák., rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 2, 3, 4 tr. zák., spekulace podle § 117 tr. zák., porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 tr. zák., ohrožení devizového hospodářství podle § 146 tr. zák., výtržnictví podle § 202 tr. zák., příživnictví podle § 203 tr. zák., zanedbání povinné výživy podle § 231 tr. zák., znásilnění podle § 241 odst. 2, 3, 4 tr. zák., a na obdobné trestné činy