dnes je 3.12.2023

Input:

43/1966 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví o soustavě zdravotnických zařízení, platné do 31.12.1974

č. 43/1966 Zb.
[zrušené č. 19/1975 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 13. červa 1966
o soustavě zdravotnických zařízení
Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 33 a 42 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Soustavu zdravotnických zařízení tvoří zařízení hygienické služby a zařízení léčebně preventivní péče. Všestrannost, plynulost a jednota zdravotnických služeb je zabezpečována účelnou délkou úkolů mezi těmito zařízeními a jejich těsným pracovním i organizačním napojením.
§ 2
(1) Zdravotnická zařízení se ve stanoveném rozsahu účastní na výuce a výchově žáků středních zdravotnických škol a posluchačů lékařských fakult a farmaceutické fakulty a plní svěřené jim úkoly při dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků. Zdravotnická zařízení určená ministerstvem zdravotnictví v době s ministerstvem školství a kultury pro praktickou výuku lékařů a farmaceutů se označují jako fakultní a jejich oddělení jako kliniky. Výukové základny ústavů. (institutů) pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů určené ministerstvem zdravotnictví se označují jako kliniky.
(2) K plnění svých úkolů mají zdravotnická zařízení potřebné složky hospodářské a technické.
ČÁST DRUHÁ
DRUHY A ÚKOLY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Oddíl 1
Hygienická stanice
§ 3
Hygienické stanice plní úkoly uvedené v § 34 zákona a obstarávají též stanovení vyšetření pro účely léčebně preventivní péče. Zřizují se ve dvou typech jako okresní hygienická stanice a krajské hygienické stanice. Městské hygienické stanice se zřizují ve městech, jejichž městské národní výbory mají postavení okresního národního výboru.
§ 4
(1) Okresní (městské) hygienické stanice provádějí všechna základní vyšetřování terénní i laboratorní pro potřeby obyvatelstva okresu (města).
(2) Okresní hygienická stanice se člení na odbor hygienický a odbor protiepidemický, v okresech se zvlášť rozvinutím průmyslem, které určí krajský národní výbor, též na odbor hygieny práce. Odbor hygienický se člení na oddělení podle oborů hygieny a odbor protiepidemický zpravidla na oddělení protiepidemické, oddělení mikrobiologické a oddělení pro dezinfekcí, dezinsekci a deratizaci, popřípadě též na oddělení virologické.
§ 5
(1) Krajské hygienické stanice provádějí pro potřebu obyvatelstva kraje zvlášť kvalifikované výkony, jež nemohou být zajištěny v okresních hygienických stanicích. Řeší též plánované vědeckovýzkumné úkoly a zabezpečují zavádění výsledků vědy do praxe; odborně vedu pracovníky okresních (městských) hygienických stanic, podílejí se na výuce posluchačů lékařských fakult a soustavně pečují v oboru své působnosti o další vzdělávání zdravotnických pracovníků na území kraje.
(2) Krajská hygienická stanice se člení na
a) odbor hygienický s oddělením hygieny všeobecné a komunální, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, hygieny dětí a dorostu a hygienických laboratoří,
b) odbor hygieny práce s oddělením hygieny práce, fyziologie práce, hygieny záření a s laboratoří hygieny práce,
c) odbor protiepidemický s oddělením