dnes je 7.12.2023

Input:

43/1968 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave

43/1968 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 14. marca 1968
o hlavnom meste Slovenska Bratislave
V snahe zvýrazniť postavenie Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska a súčasne v snahe vytvoriť pre činnosť národných výborov a ďalší rozvoj Bratislavy tomuto postaveniu zodpovedajúce podmienky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
Hlavné mesto Slovenska Bratislava tvorí samostatnú územnú jednotku; nie je súčasťou žiadneho kraja.
§ 2
(1) Orgánom socialistickej štátnej moci a správy v hlavnom meste Slovenska Bratislave je Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy.
(2) Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy je priamo riadený vládou a v rozsahu tohto zákona, ako aj zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch Predsedníctvom Slovenskej národnej rady.
§ 3
(1) Územie hlavného mesta Slovenska Bratislavy sa delí na tieto mestské obvody:
Bratislava - Staré Mesto
Bratislava - Nivy
Bratislava - Vinohrady
Bratislava - Nové Mesto
Bratislava - Ružinov
Bratislava - Petržalka
Bratislava - Karlova Ves - Devín
Bratislava - Trnávka
Bratislava - Vajnory
Bratislava - Rača
Bratislava - Lamač
Bratislava - Dúbravka.
(2) Vytvoriť alebo zrušiť mestský obvod alebo podstatne zmeniť jeho územie prislúcha Predsedníctvu Slovenskej národnej rady po prerokovaní s Národným výborom hlavného mesta Slovenska Bratislavy; iné zmeny územia obvodov vykonáva Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy.
§ 4
Orgánmi socialistickej štátnej moci a správy v mestských obvodoch hlavného mesta Slovenska Bratislavy sú obvodné národné výbory.
§ 5
Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy s obvodnými národnými výbormi plní na území mesta úlohy národných výborov všetkých stupňov.
§ 6
Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy a obvodné národné výbory pri zabezpečovaní výstavby a rozvoja mesta sa spravujú zásadou, že rozvoj hospodárskej a kultúrnej výstavby Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska je dôležitým celospoločenským záujmom. Touto zásadou sa pri plnení svojich úloh spravujú aj Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a ďalšie výkonné orgány Slovenskej národnej rady, ako aj ostatné štátne orgány.
Starostlivosť o rozvoj hlavného mesta Slovenska Bratislavy
§ 7
Poprednou úlohou Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy a obvodných národných výborov je starostlivosť o všestranný rozvoj Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska, najmä o jeho plánovitú výstavbu, o rozvíjanie služieb, o ochranu kultúrnych pamiatok, o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia a o zabezpečovanie verejného poriadku.
Medzi popredné úlohy Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy patrí tiež starostlivosť o vytváranie priaznivých podmienok pre činnosť ústredných slovenských národných orgánov a celoslovenských, prípadne celoštátnych inštitúcií, ktoré majú v hlavnom meste Slovenska Bratislave svoje sídlo.
§ 8
(1) Výkonné orgány Slovenskej národnej rady pôsobiace na jednotlivých úsekoch činnosti Slovenskej národnej rady riešia s Národným výborom hlavného mesta Slovenska Bratislavy všetky problémy náležiace do ich pôsobnosti, ktoré sa dotýkajú