dnes je 8.12.2023

Input:

44/1960 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú.l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů

č. 44/1960 Zb.
Vyhláška
ministerstva školství a kultury
ze dne 26. března 1960,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství a kultury stanoví podle § 23 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském:
Čl. I
Vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:
1. § 5 zní:
„(1) Vydání děl uvedených v části I. sazebníku, která byla vydána na území republiky po 1. dubnu 1956 (u děl v cizích jazycích po 1. dubnu 1960), se sčítají za účelem stanovení autorské odměny, a to zvlášť podle těchto jazykových skupin:
a) jazyk český
b) jazyk slovenský
c) všechny cizí jazyky dohromady.

K vydání slovenských děl československých autorů v cizině se při stanovení autorské odměny podle této vyhlášky nepřihlíží.
(2) Veškeré výtisky děl uvedených v části II. sazebníku, která byla vydána na území republiky, se sčítají za účelem stanovení odměny podle této vyhlášky obdobně jako v odstavci 1; pro vydání v cizích jazycích platí přitom norma pro vydání v jazyce českém.“
2. § 8 zní:
„(1) Vydává-li se dílo v překladu do cizího jazyka, náleží autorovi odměna podle následujících ustanovení bez ohledu na náklady spojené s vytvořením překladu.
(2) V případě, že se dílo československého autora vydává v cizím jazyku a jde-li o prvé vydání díla vůbec, odměňuje se u děl uvedených v části I. sazebníku jako první vydání, u děl uvedených v části II. sazebníku od první normy; další cizojazyčná vydání (normy) se pak sčítají podle § 5 odst. 1. Pokud již došlo k vydání díla, odměňuje se první cizojazyčné vydání díla uvedeného v části I. sazebníku (s výjimkou uvedenou v odstavci 5) jako druhé vydání, druhé cizojazyčné vydání jako třetí vydání díla atd.; u děl uvedených v části II. sazebníku se v takovém případě u cizojazyčných vydání počíná odměnou od třetí normy. Platí tedy obecně - s výjimkou podle § 6 - zásada, že autor může obdržet
a) odměnu za první vydání nebo normu jednou, a to za vydání v původním jazyce (odstavec 6),
b) u děl uvedených v části I. sazebníku odměnu za druhé a každé další vydání nejvýše třikrát (tj. v případech, kdy dojde k vydání ve všech třech jazykových skupinách podle § 5 odst. 1),
c) u děl uvedených v části II. sazebníku odměnu za druhou normu nejvýše dvakrát (tj. dojde-li k vydání díla ve dvou jazykových skupinách), odměnu za třetí a za každou další normu nejvýše třikrát (tj. v případech, kdy dojde k vydání ve všech třech jazykových skupinách).
(3) Vydává-li se dílo současně1v několika jazykových verzích, považují se pro stanovení odměny podle této vyhlášky všechny tyto verze za jedno vydání; přitom však musí být smluvně dohodnut celkový počet výtisků takového vydání.
(4) U slovenských děl, jejichž rozmnoženiny mají být rozšiřovány bezplatně, je možno sjednat odměnu za určitý, smluvně dohodnutý náklad, pevnou částkou v mezích sazebníku; k tomu, v kolika jazycích nebo v jakém počtu norem dílo vyjde se již nepřihlíží, a