dnes je 21.7.2024

Input:

45/1951 Sb., Vládní nařízení o technické normalizaci, platné do 14.8.1957

č. 45/1951 Zb.
[zrušené č. 35/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. května 1951
o technické normalisaci.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12 odst. 2 a § 20 odst. 2 zákona č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje, ve znění zákona č. 185/1950 Sb.:
ČÁST I.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Účel normalisace.
(1) Technická normalisace vytváří technické normy, které jednotně určují zejména tvary, rozměry, druhy, jakost, třídění, provedení, bezpečnost, zkoušení a označování výrobků, názvy, technické dodací a přejímací podmínky pro materiál, výrobky, zařízení, plodiny, jakož i práce a služby technického rázu.
(2) Tato činnost se děje plánovitě tak, aby vytvořené normy přispívaly ke zvyšování produktivity práce, jakosti, hospodárnosti a bezpečnosti veškeré hospodářské činnosti, a zajišťovaly rozvoj styků se zeměmi s plánovaným hospodářstvím, především se Svazem sovětských socialistických republik.
§ 2.
Normalisační činnost.
Normalisační činnost se řídí normalisačním plánem, který je součástí jednotného hospodářského plánu.
§ 3.
Závaznost norem.
Vyhlášených norem je povinen dbát každý, jehož se normy týkají.
§ 4.
Normy směrné.
Normy označené jako směrné nejsou závazné; jinak pro ně platí přiměřeně ustanovení tohoto nařízení.
§ 5.
Druhy norem.
Technické normy jsou
a) státní,
b) úsekové,
c) podnikové.
ČÁST II.
Řízení a kontrola.
Státní normy.
§ 6.
(1) Návrh státní normy, návrh na její změnu nebo návrh na její zrušení vypracují podniky, závody, školy, ústavy nebo úřady a pod., určené normalisačním plánem.
(2) Kdo je pověřen vypracováním návrhu, je povinen zjistit požadavky výroby a spotřeby a dbát obecného zájmu, současné úrovně technického rozvoje i vyhlášených norem.
§ 7.
(1) Vypracovaný návrh státní normy projedná úřad pro normalisaci se všemi zúčastněnými ústředními úřady; návrh může být projednán také s vysokými školami, výzkumnými ústavy a jinými činiteli. Úřad pro normalisaci může pověřit toho, kdo návrh vypracoval, předběžným projednáním návrhu. Všichni, kteří byli přizváni k projednání návrhu, jsou povinni ke spolupráci.
(2) Projednaný návrh po případě i se spornými otázkami předloží úřad pro normalisaci ústředí výzkumu a technického rozvoje (dále jen „Ústředí“) k rozhodnutí.
§ 8.
Státní normu vyhlásí Ústředí v úředním listě; ve vyhlášce uvede
a) název a stručný obsah normy, její označení složené ze značky „ČSN“ (československá státní norma) a čísla,
b) den, od kterého norma platí,
c) výjimky nebo jiná omezení (územní, věcná a časová) rozsahu platnosti normy.
§ 9.
(1) Návrh na změnu nebo zrušení státní normy projedná úřad pro normalisaci stejným způsobem jako návrh nové normy.
(2) Státní normy mění nebo zrušuje Ústředí; změnu nebo zrušení vyhlásí týmž způsobem jako normu novou.
Normy úsekové a podnikové.
§ 10.
Normy úsekové a podnikové projednávají, schvalují, mění nebo zrušují a výjimky povolují podle směrnic Ústředí ústřední úřady, generální ředitelé nebo orgány jim obdobné, národní, komunální a jim na roveň postavené podniky, po případě jiné orgány spravující národní majetek, lidová družstva a masové a zájmové organisace pracujícího lidu.
§ 11.