dnes je 7.12.2023

Input:

45/1952 Sb., Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru, platné do 16.5.1954

č. 45/1952 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. srpna 1952
o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8 odst. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, a podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Přejímání státní záruky za zemědělský úvěr a jeho příslušenství podle § 8 zákona č. 43/1948 Sb., o zemědělském úvěru (dále jen „zákon“), se přenáší v rozsahu dále uvedeném z ministerstev zemědělství a financí na krajské a okresní národní výbory.
§ 2.
Krajskému národnímu výboru přísluší přejímat státní záruku za zemědělský úvěr, poskytovaný
a) jednotným zemědělským družstvům, jde-li o úvěr
aa) dlouhodobý (§ 5 zákona) co do výše bez omezení,
bb) krátkodobý (§ 4 zákona) nad částku 1 000 000,- Kčs;
b) zemědělcům uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokud jde o malé a střední rolníky v rámci stanoveného úvěrového limitu, nejvýše však do částky 50 000,- Kčs, jde-li o úvěr dlouhodobý;
c) zemědělským podnikům pod národní správou za úvěry krátkodobé přesahující částku 20 000,- Kčs.
§ 3.
Okresnímu národnímu výboru přísluší přejímat státní záruku za zemědělský úvěr krátkodobý (§ 4 zákona), poskytovaný
a) jednotným zemědělským družstvům do částky 1 000 000,- Kčs;
b) zemědělcům uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokud jde o malé a střední rolníky, po případě zemědělské podniky pod národní správou, do částky 20 000,- Kčs.
§ 4.
Do částek uvedených v §§ 2 a 3 se započítávají nezaplacené pohledávky s příslušenstvím z úvěru již dříve poskytnutého.
§ 5.
Působnost okresních národních výborů podle §§ 15 až 17 zákona, přenesená na ně z okresních zemědělských úvěrových komisí, zůstává nedotčena.
§ 6.
Národní výbory kontrolují, zda se zemědělských úvěrů, za něž převzaly státní záruku, použilo k účelům, pro něž byly povoleny, a pečují rovněž o to, aby pohledávky z úvěrů byly spláceny ve stanovených lhůtách. Tím není dotčena kontrolní povinnost věřitelských peněžních ústavů.
§ 7.
Vládní nařízení č. 2/1951 Sb., o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru, se zrušuje.
§ 8.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zemědělství, vnitra a financí.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
Nepomucký v. r.
Nosek v. r.