dnes je 9.12.2023

Input:

45/1957 Sb., Vládní nařízení o zlepšovacích návrzích, platné do 31.12.1972

č. 45/1957 Zb.
[zrušené č. 84/1972 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. srpna 1957
o zlepšovatelských návrzích.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 31 odst. 5 a § 32 odst. 1 zákona č. 34/1957 Sb., o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích:
Oddíl 1
Zlepšovací návrh
§ 1
(1) Účelem zlepšovacích návrhů je dosáhnout vyšší a hospodárnější výroby, zlepšení jakosti výrobků, práce neb služeb, zvýšení sociální a kulturní péče o pracující zdokonalováním výrobních prostředků a pracovních způsobů nebo jejich lepším využitím.
(2) Za zlepšovací návrhy se pokládají zejména návrhy výrobně-technické, organisačně-technické a organisačně-hospodářské povahy, které umožňují zdokonalovat známou techniku, technologii, projekci, zkušební a výzkumné metody, jakož i výrobky, nebo účinněji využívat zařízení, surovin, materiálů, paliv, pracovních sil, energie, výrobní plochy a jiných zdrojů, nebo zhospodárnit investiční výstavbu, nebo zlepšit bezpečnost a ochranu práce, bezpečnost provozu, soustavu řízení, zásobování, evidence, technické normy a pod.
§ 2
Za zlepšovací návrhy se nepokládají zejména:
a) objevy ložisek nebo nalezišť přírodního bohatství nebo upozornění na ně;
b) opatření vyplývající z operativního řízení podniků a nižších hospodářských složek;
c) upozornění, že není zachováván právní předpis (na př. zákon, technická norma);
d) vytyčení úkolu, nenavrhuje-li se způsob řešení;
e) doporučení nákupu nového zařízení nebo materiálu, které jsou dostupné;
f) odstraňování nedostatků a chyb způsobených nedbalostí;
g) doporučení způsobu léčení nemocí a ochrany před nemocemi.
§ 3
(1) Byl-li podán v témže podniku zlepšovací návrh shodný s dříve odmítnutým návrhem jiného zlepšovatele, pokládá se takový návrh za pouhé upozornění na možnost využití dříve odmítnutého návrhu. Dojde-li k zavedení návrhu, třeba i z jiného podnětu, má původní zlepšovatel nárok na odměnu. Osobě, která upozornila na možnost využití návrhu, se vyplatí odměna podle § 23 odst. 3.
(2) Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na zlepšovací návrhy, podané po uplynutí tří let ode dne, kdy byl původní zlepšovací návrh odmítnut. Po uplynutí této lhůty se k původnímu zlepšovacímu návrhu nepřihlíží.
(3) Nařízení užívá, pokud z povahy věci neplyne něco jiného, výrazu podnik i pro jiné hospodářské organisace a pro organisace rozpočtové a výrazu zlepšovatel i pro toho, kdo na svém zlepšení pracuje nebo kdo zlepšovací návrh teprve přihlásil.
Oddíl 2
Působnost státních orgánů a organisací
§ 4
Státní úřad pro vynálezy a normalisaci (dále jen „Úřad“) plní v oboru zlepšovacích návrhů kromě působnosti zvlášť vyčtené v zákoně o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích (dále jen „zákon“) a v dalších ustanoveních tohoto nařízení, zejména tyto úkoly:
a) připravuje v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány návrhy právních předpisů, upravujících zásadní otázky zlepšovacích návrhů; v rámci daných zmocnění vydává k nim podrobnější právní předpisy; účastní se na vydávání právních norem ústředních úřadů a orgánů, které obsahují pokyny o organisaci, projednávání, zkoušení, zavádění, rozšiřování zlepšovacích návrhů a uzavírání dohod o