dnes je 8.12.2023

Input:

49/1953 Sb., Vládní nařízení o seznamech thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele v oborech výroby, platné do 14.8.1957

č. 49/1953 Zb.
[zrušené č. 34/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. května 1953
o seznamech thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele v oborech výroby.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 78 odst. 2 zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích námětech:
§ 1.
Účelem seznamů thematických úkolů v oborech výroby je správně zaměřit tvůrčí činnost širokých mas ve prospěch socialistické výstavby tak, aby vynálezy a zlepšovací náměty pomáhaly, a to především v nejdůležitějších výrobních odvětvích, při odstraňování úzkých míst a překážek v plnění plánu, ve zvyšování produktivity práce, v snižování pracnosti výrobků, odstraňování závislosti na kapitalistické cizině a v zavádění nových hmot za deficitní suroviny.
§ 2.
(1) Ústřední úřady plánovitě usměrňují vynálezeckou a zlepšovatelskou činnost v oborech výroby tím, že sestavují seznamy thematických úkolů a organisují propagaci těchto úkolů.
(2) V podnicích (závodech) a výzkumných ústavech sestavují jejich vedoucí seznamy thematických úkolů, jimiž usměrňují tvůrčí činnost dělníků a inženýrsko-technických kádrů k řešení naléhavých výrobně technických úkolů výroby.
§ 3.
(1) Seznamy thematických úkolů sestavují ústřední úřady příslušné podle výrobních odvětví a rozšiřují je vhodným způsobem mezi nejširší vrstvy pracujících, zejména příslušných výrobních odvětví.
(2) Seznamy thematických úkolů sestavují se na základě zjištění technických nedostatků, plánů technického rozvoje, usnesení strany a vlády, přání spotřebitelů, výsledku technického pokroku v zahraničí a pod.
(3) V seznamu thematických úkolů se u každého úkolu uvede jeho účel, popíše se vyčerpávajícím způsobem současný stav (dosavadní konstrukce, dosavadní výrobní způsoby, nedostatky, které jsou příčinou nedostatečné výrobnosti, vlastnosti užívaného materiálu a jeho nedostatek, složitost a těžkopádnost zařízení, nářadí a pod.) a stanoví se technické požadavky pro vypracování vynálezů a zlepšovacích námětů.
(4) Technické požadavky musí být sestaveny tak, aby zaměřovaly tvůrčí myšlení pracujících na řešení úkolů důležitých pro národní hospodářství.
§ 4.
(1) Ředitel podniku (závodu) nebo výzkumného ústavu stanoví za spolupráce Revolučního odborového hnutí a ostatních masových organisací thematické úkoly vynálezů a zlepšení, jejichž zavedení by pomohlo zlepšit práci a výrobu podniku (závodu) nebo výzkumného ústavu. Způsob sestavení seznamu thematických úkolů je obdobný způsobu jejich sestavení u ústředních úřadů, je však podrobnější.
(2) Themata musí být vyvěšena na nástěnkách, thematických tabulích, v rudých koutcích, ve všech odděleních a dílnách a musí být projednána na výrobních poradách. Seznamy themat musí být každý měsíc aktualisovány a doplňovány.
§ 5.
(1) Ústřední úřady, podniky (závody) a výzkumné ústavy vypisují soutěže na řešení důležitých a složitých technických úkolů.
(2) Ústřední úřady vydávají za účelem výměny zkušeností a propagace vynálezectví technickou literaturu.
§ 6.
Úřad pro vynálezy vydá vzory seznamu thematických úkolů.
§ 7.
Ústřední úřady předkládají seznamy svých thematických úkolů úřadu