dnes je 2.12.2023

Input:

49/1970 Zb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev palív, stavebníctva, hutníckeho priemyslu a rudných baní a chemického priemyslu a Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surov surovín č. 57/1959 Ú.v. o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným národnými výbormi

49/1970 Zb.
[zrušené č. 33/1974 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva stevebníctva Slovenskej socialistickej republiky
zo 7. mája 1970,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev palív, stavebníctva, hutníckeho priemyslu a rudných baní a chemického priemyslu a Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín č. 57/1959 Ú. v. o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným národnými výbormi
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky,Ústredným výborom Slovenského odborového zväzu pracovníkov v stavebníctve a výrobe stavebných hmôt ustanovujú podľa § 18 vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily:
Čl. I
1. Ustanovenia § 4 sa dopĺňajú ďalším odsekom tohto znenia:
„(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na robotníkov stavebníctva, ktorých nároky na poskytnutie náborového príspevku sa upravujú podľa § 4a a 4b.“
2. Za § 4 sa vkladajú pod nadpisom „Náborový príspevok robotníkov v odvetví stavebníctva“ nové § 4a a 4b tohto znenia:
㤠4a
(1) Robotníci získaní národnými výbormi v spolupráci s podnikmi, ktoré nastúpia do zamestnania v podnikoch stavebnej výroby na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, majú nárok:
 
a) pri uzavretí pracovnej zmluvy na jeden rok
 
 
na náborový príspevok vo výške
1.000,- Kčs,
 
 
ktorý sa vyplatí
 
 
 
 
pri nástupe do práce
500,- Kčs,
 
 
 
po uplynutí prvého polroku
500,- Kčs;
b) pri uzavretí pracovnej zmluvy nejmenej na tri roky
 
 
na náborový príspevok vo výške
4.000,- Kčs,
 
 
ktorý sa vyplatí
 
 
 
 
pri nástupe do práce
1.000,- Kčs,
 
 
 
po odpracovaní jedného roku
1.400,- Kčs,
 
 
 
po odpracovaní dvoch rokov
1.600,- Kčs.
(2) Robotníci pri nástupe do zamestnania na stavby komplexnej bytovej výstavby, na stavby rozhodujúce pre rozvoj národného hospodárstva na ostatnom území Slovenska a do vybraných podnikov, závodov, výrobní stavebných látok majú nárok:
 
a) pri uzavretí pracovnej zmluvy na jeden rok
 
 
na náborový príspevok vo výške
500,- Kčs,
 
ktorý sa vyplatí pri nástupe do práce;
 
b) pri uzavretí pracovnej zmluvy najmenej na tri roky na náborový príspevok vo výške
2 000,- Kčs,
 
ktorý sa vyplatí pri nástupe do práce
500,- Kčs,
 
po odpracovaní jedného roku
800,- Kčs,
 
po odpracovaní dvoch rokov
700,- Kčs.
(3) Nárok na náborový príspevok nevznikne takému robotníkovi, ktorý rozviaže pracovný pomer v stavebnom podniku za tým účelom, aby novým pracovným pomerom u iného stavebného podniku získal náborový príspevok. Nárok na náborový príspevok nevzniká ani vyučencom