dnes je 7.12.2023

Input:

5/1967 Zb., Nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Pieninského národného parku

5/1967 Zb.
NARIADENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
zo 16.januára 1967
o zriadení Pieninského národného parku
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody nariaďuje:
§ 1
Pieninský národný park
(1) Územie Pienin v okrese Poprad vymedzené v prílohe tohto nariadenia tvorí Pieninský národný park (ďalej len „národný park“).
(2) Poslaním národného parku je zachovať, obnovovať, všestranne chrániť a zveľaďovať jeho prírodu s prírodným bohatstvom a s krajinnými krásami vzhľadom na ich kultúrno-vedecký, vodohospodársky, zdravotný a turisticko-rekreačný význam.
§ 2
(1) Územie národného parku sa nachádza v katastroch obcí Lesnica, Veľký Lipník, Haligovce, Lechnica a Červený Kláštor. Národný park má výmeru 2125 ha.
(2) Súčasťou národného parku sú:
a) Štátna prírodná rezervácia „Pieniny - Prielom Dunajca“.
b) Chránený prírodný výtvor „Haligovské skaly“.
c) Chránený prírodný výtvor „Prielom Lesníckeho potoka - Kače“.
Ich celková výmera je 472,79 ha.
(3) Vymedzenie chránených území a výtvorov, ktoré sú súčasťou národného parku, je uvedené v prílohe tohto nariadenia.
§ 3
Ochranné pásmo
(1) Pre národný park sa vymedzuje ochranné pásmo na území okresu Poprad.
(2) Súčasťou ochranného pásma sú:
a) Chránený prírodný výtvor „Jezerské jazero“.
b) Chránený prírodný výtvor „Jarabinský prielom“.
c) Chránený prírodný výtvor „Travertínové jazierko Kráter“.
Ich celková výmera je 54,16 ha.
(3) Vymedzenie ochranného pásma a chránených výtvorov, ktoré sú súčasťou ochranného pásma, je uvedené v prílohe tohto nariadenia.
Ochrana a zabezpečenie národného parku a jeho ochranného pásma
§ 4
(1) V národnom parku je potrebné vytvárať priaznivé podmienky pre zachovanie a tvorbu prírodného prostredia a zabezpečiť najvyšší súlad kultúrnych a hospodárskych záujmov. Nie je preto dovolené poškodzovať prírodné prostredie národného parku, najmä celkový ráz krajiny, rastlinstvo a živočíšstvo.
(2) Plánovanie, výstavbu, poľnohospodársku a inú hospodársku činnosť, turistiku, rekreáciu a akúkoľvek inú činnosť možno vykonávať na území národného parku len v súlade s jeho poslaním a potrebami, a to podľa schválených územných plánov;*podľa zásad obsiahnutých v týchto plánoch treba vykonávať na území národného parku i činnosť lesnícku. Poľnohospodárska výroba bude rozvíjaná v súlade so špecializáciou tejto oblasti.
(3) V ochrannom pásme sa usmerňuje hospodárska a iná činnosť, ohrozujúca biologické a estetické hodnoty národného parku, a to podľa schválených územných plánov.
§ 5
(1) Na rozvoji národného parku sa aktívne podieľajú predovšetkým národné výbory pôsobiace na jeho území.
(2) Ochrana prírodných hodnôt národného parku je povinnosťou každého návštevníka národného parku i organizácií a pracovníkov pôsobiacich na jeho území.
(3) Orgány a organizácie využívajúce územie národného parku pre svoju činnosť dôsledne dbajú, najmä pri organizovaní a prevádzke svojich zariadení, na rozvoj a ochranu tohto územia.
Správa národného majetku
§ 6
(1) Národný park spravuje a úlohy štátnej ochrany prírody vykonáva Správa