dnes je 21.7.2024

Input:

53/1949 Sb., Zákon o cestovních pasech, platné do 31.7.1965

č. 53/1949 Zb.
[zrušené č. 63/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 23. února 1949
o cestovních pasech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl první.
Československé cestovní pasy.
§ 1.
Občané Československé republiky a osoby, které se za ně podle příslušných předpisů považují, smějí, pokud podle tohoto zákona nebude jinak stanoveno, překročit hranice Československé republiky nebo se zdržovat v cizině jen s platným československým cestovním pasem.
§ 2.
(1) Pokud se v odstavcích 2 a 3 nestanoví jinak, vydává československé cestovní pasy ministerstvo vnitra nebo jeho jménem orgán jemu podřízený, který ministerstvo vnitra tím pověří vyhláškou v Úředním listě.
(2) Osobám uvedeným v § 1, bydlícím v cizině, vydávají československé cestovní pasy jménem ministerstva vnitra zastupitelské úřady Československé republiky, jež určí ministerstvo zahraničních věcí v dohodě s ministerstvem vnitra vyhláškou v Úředním listě.
(3) Ministerstvo zahraničních věcí vydává v dohodě s ministerstvem vnitra
a) diplomatické cestovní pasy osobám, u nichž je to odůvodněno mezinárodními zvyklostmi,
b) zvláštní (zejména služební) cestovní pasy osobám, jež byly pověřeny úředním posláním u cizích vlád nebo u mezinárodních orgánů, jakož i osobám, které jedou do ciziny nebo se tam zdržují s jinakým úředním posláním.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí i o prodlužování časové a o rozšiřování územní platnosti československých cestovních pasů.
(5) Na vydání, prodloužení časové a rozšíření územní platnosti československého cestovního pasu není právního nároku.
§ 3.
Orgán příslušný podle § 2 může vydaný československý cestovní pas odejmout, po případě zkrátit jeho časovou nebo zúžit jeho územní platnost osobám, jejichž cesta do ciziny, po případě další pobyt v cizině, by mohly ohrozit zájmy státní bezpečnosti nebo jiné veřejné zájmy, zejména hospodářské.
§ 4.
Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou v Úředním listě, jaké údaje obsahuje československý cestovní pas, dobu, na jakou jej lze vydat, po případě prodloužit jeho časovou platnost, kde, jakým způsobem a s jakými doklady se podávají žádosti o jeho vydání, o prodloužení jeho časové nebo o rozšíření jeho územní platnosti, jakož i v kterých případech a pro jaké osoby lze vydat společný československý cestovní pas.
Oddíl druhý.
Cestovní pasy cizinců.
§ 5.
Cizinec smí, pokud podle tohoto zákona nebude jinak stanoveno, překročit hranice Československé republiky nebo se v ní zdržovat jen s platným cestovním pasem, který mu vydal příslušný úřad jeho domovského státu, jenž obsahuje hlavní údaje o totožnosti cizincově a jehož územní platnost se vztahuje na Československou republiku (cestovní pasy cizinců).
§ 6.
(1) Vyžadují-li toho mimořádné poměry nebo zájmy státní bezpečnosti, jiné veřejné zájmy, zejména hospodářské, nebo důvody vzájemnosti, může ministerstvo vnitra vyhláškou v Úředním listě, vydanou v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí, stanovit, že cestovní pasy cizinců musí být opatřeny československými visy (visová povinnost), a zároveň určit orgány, které visum udělují a mohou zrušit jeho platnost. Týmž způsobem se visová povinnost zrušuje a mění její