dnes je 7.12.2023

Input:

53/1952 Sb., Vládní nařízení o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení, platné do 31.12.1968

č. 53/1952 Zb.
[zrušené č. 174/1968 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. října 1952
o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu), a podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Účel nařízení.
Účelem tohoto nařízení je zajistit při provozu technických zařízení bezpečnost lidského života a zdraví, národního majetku a jiných hospodářských hodnot, jakož i hospodárnost po stránce tepelné techniky. Proto se nově organisuje odborný technický dozor a prohlubuje péče o bezpečnostní a tepelně technická opatření při provozu technických zařízení.
§ 2.
Předmět odborného technického dozoru.
(1) Odbornému technickému dozoru podléhají technická zařízení, při jejichž provozu může dojít k ohrožení bezpečnosti lidského života a zdraví, národního majetku a jiných hospodářských hodnot nebo k vážným národohospodářským ztrátám způsobeným nehospodárností po stránce tepelné techniky (dále jen „technická zařízení“). Jsou to zejména parní kotle (parní generátory) a jiné tlakové nádoby, silnoproudá elektrická zařízení a zdvihadla. Ministerstvo paliv a energetiky může v dohodě s příslušnými ústředními úřady a jednotnou odborovou organisací stanovit, za kterých podmínek se tato technická zařízení vyjímají z odborného technického dozoru a která další technická zařízení tomuto dozoru podléhají.
(2) Z odborného technického dozoru podle tohoto nařízení jsou vyňata technická zařízení vojenské správy, ministerstva spojů, drah, na které vykonává dozor ministerstvo železnic, a technická zařízení Československého rozhlasu a Československého státního filmu.
Orgány odborného technického dozoru.
§ 3.
(1) Odborný technický dozor provádí Ústav technického dozoru při ministerstvu paliv a energetiky a jeho pobočka v Bratislavě (dále jen „Ústav“).
(2) Činnost Ústavu se řídí organisačním řádem, který vydá ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a jednotnou odborovou organisací.
(3) Zaměstnanci Ústavu jsou povinni zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství. Povinnost zachovávat tajemství trvá i po skončení pracovního poměru zaměstnance.
§ 4.
Ministerstvo paliv a energetiky může v dohodě s ministerstvem vnitra a jednotnou odborovou organisací přenést provádění některých úkolů odborného technického dozoru na národní výbory.
§ 5.
Úkoly odborného technického dozoru.
(1) Orgány odborného technického dozoru zjišťují:
a) zda technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují předpisům a technickým normám, po případě uznaným pravidlům techniky a pokroku vědy;
b) zda projekty a konstrukce, jakož i technická zařízení v provozu odpovídají požadavkům hospodárnosti a zda je jich v závodě hospodárně užíváno, zejména s hlediska využití méně hodnotných paliv;
c) zda zaměstnanci pověření obsluhou a dozorem nad technickými zařízeními mají potřebné odborné znalosti