dnes je 7.12.2023

Input:

53/1958 Sb., Vládní nařízení o zřízení Státní letecké správy, platné do 31.12.1964

č. 53/1958 Zb.
[zrušené č. 203/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. července 1958
o zřízení Státní letecké správy
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1
(1) Zřizuje se Státní letecká správa se sídlem v Praze s působností pro území celého státu. Je podřízena ministerstvu dopravy.
(2) Státní letecká správa vykonává svou působnost jednak přímo, jednak prostřednictvím podřízených organizačních složek.
§ 2
Státní letecké správě přísluší tyto úkoly ve věcech civilního letectví:
a) vydávat osvědčení o způsobilosti civilního letadla k létání a uznávat za platná osvědčení vydaná cizím státem,
b) vydávat průkazy způsobilosti výkonným letcům a uznávat za platné cizí průkazy způsobilosti vydané nebo uznané za platné státem, v němž je letadlo zapsáno do leteckého rejstříku,
c) provádět administrativní šetření o příčinách leteckých nehod, pokud si je nevyhradí ministerstvo dopravy,
d) obstarávat řízení a zabezpečování civilního leteckého provozu na území Československé republiky,
e) vykonávat správu a údržbu dopravních letišť,
f) obstarávat výstavbu dopravních letišť a letištních zařízení,
g) vykonávat odborný technický dozor nad bezpečností při práci v letectví, a to v součinnosti s orgány inspekce práce jednotné odborové organizace,
h) rozhodovat a činit opatření v dalších věcech civilního letectví, které na ni přenese ministerstvo dopravy.
§ 3
Podrobnosti o působnosti Státní letecké správy a jejích organizačních složek stanoví ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1958; provede je ministr dopravy v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Novotný v. r.
Široký v. r.
Dr. Vlasák v. r.