dnes je 26.9.2023

Input:

56/1946 Sb., Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy, platné do 30.12.1992

č. 56/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 23. března 1946
o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy.
Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:
Čl. I.
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 5. března 1946 zůstávají nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy, a stanovy, připojené k nařízení, v platnosti.
Čl. II.
Vládní nařízení č. 5/1943 Úř. věst. čsl. a stanovy se vyhlašují v příloze.
Nosek v. r
Příloha k vyhlášce č. 56/1946 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
republiky Československé
ze dne 20. dubna 1943,
jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy.1*)
Se souhlasem presidenta Československé republiky nařizuje vláda podle §u 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb. z. a n. o řádech a titulech toto:
§ 1.
Československá vojenská medaile za zásluhy o dvou stupních zřizuje se jako vojenské vyznamenání pro příslušníky československé armády za vynikající vojenské činy mimo boj. Toto vyznamenání může být uděleno i příslušníkům spojeneckých armád.
Bližší ustanovení obsahují stanovy tohoto vyznamenání.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 1943. Jeho provedení se ukládá ministru národní obrany, pokud se týče udělování vyznamenání cizincům společně s ministrem zahraničních věcí.
Stanovy
Československé vojenské medaile za zásluhy.
Čl. 1.
Československá vojenská medaile za zásluhy jest zřízena rozhodnutím československé vlády jako viditelné vojenské vyznamenání pro příslušníky československé armády za vynikající zásluhy o československou armádu mimo boj.
Čl. 2.
Československá vojenská medaile za zásluhy má dva stupně: Medaile prvního stupně jest stříbrná, medaile druhého stupně jest bronzová. Jest vyhrazena příslušníkům československé armády a příslušníkům spojeneckých armád za vojenské činy a zásluhy o československou armádu, vykonané mimo boj.
Čl. 3.
Popis Československé vojenské medaile za zásluhy: Rozdíl mezi oběma stupni jest pouze ten, že medaile prvního stupně jest stříbrná, medaile druhého stupně jest bronzová.
Průměr medaile jest 34 mm. Na líci medaile jsou tři poprsí československého vojína s československou přilbou. V horní části medaile rovnoběžně s jejím okrajem jest nápis „ZA ZÁSLUHY“, v dolní části medaile rovnoběžně s jejím okrajem jest nápis ČSR.
Zadní strana medaile má uprostřed lipovou větévku, obklopenou mezikružím paprsků o průměru 8 mm.
Závěs medaile jest proveden ve tvaru dvou zkřížených mečů o délce 23 mm ze stejného kovu jako medaile.
Stužka Československé vojenské medaile za zásluhy jest 34 mm široká, 38 mm dlouhá, v základní barvě modré. Na 2 mm od krajů jest bílý proužek široký 8 mm.
Čl. 4.
Československá vojenská medaile za zásluhy se nosí na levé straně prsou, a to za