dnes je 7.12.2023

Input:

56/1956 Sb., Vládní nařízení o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících, platné do 30.6.1964

č. 56/1956 Zb.
[zrušené č. 103/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. prosince 1956
o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 90 zákona č. 55/1956., o sociálním zabezpečení (dále jen „zákon“):
§ 1.
Účel nařízení.
Účelem tohoto nařízení je zabezpečit členy jednotných zemědělských družstev, jednotlivě hospodařící rolníky a jiné osoby samostatně hospodařící pro případ stáří a invalidity, jejich rodinné příslušníky pro případ ztráty živitele a členy jednotných zemědělských družstev se společným hospodařením též pro případ nemoci.
ČÁST PRVNÍ.
Nemocenské a důchodové pojištění členů jednotných zemědělských družstev se společným hospodařením (III. a IV. typu).
§ 2.
Osobní rozsah.
(1) Pojištění podle této části nařízení mohou být účastni jen členové jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu (dále jen „družstva“, „družstevníci“).
(2) Za družstevníky se považují pro účely tohoto nařízení též osoby, které trvale v družstvu pracují a nejsou k družstvu v pracovním poměru ani jeho členy.
Nemocenské pojištění družstevníků.
§ 3.
Smlouva o nemocenském pojištění družstevníků.
(1) Družstvo může uzavřít s výkonným orgánem okresního národního výboru provádějícím sociální zabezpečení smlouvu o nemocenském pojištění družstevníků, kteří nejsou zaměstnanci v trvalém pracovním poměru ani nepožívají starobní nebo invalidní (částečný invalidní) důchod z důchodového zabezpečení (pojištění) nebo obdobné důchody podle zvláštních předpisů.
(2) Družstevníkům, kteří jsou pojištěni podle smlouvy o nemocenském pojištění družstevníků, poskytují za podmínek stanovených smlouvou preventivní a léčebnou péči orgány zdravotní správy. Lázeňskou péči poskytuje zdravotní správa na vrub sociálního zabezpečení. Ostatní péče, jakož i peněžité dávky uvedené ve smlouvě poskytují orgány sociálního zabezpečení.
(3) Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví vyhláškou v úředním listě podrobnosti.
Důchodové zabezpečení družstevníků.
§ 4.
Osobní rozsah.
Družstevník, který není zaměstnancem v trvalém pracovním poměru ani nepožívá starobní nebo invalidní (částečný invalidní) důchod z důchodového zabezpečení (pojištění) nebo obdobné důchody podle zvláštních předpisů, je pojištěn na dávky důchodového pojištění uvedené v tomto nařízení.
§ 5.
Druhy dávek.
Z důchodového pojištění družstevníků se poskytují:
1. důchody:
a) starobní,
b) invalidní a částečný invalidní,
c) vdovský (vdovecký),
d) sirotčí;
2. dávky při pracovním úrazu;
3. výchovné;
4. zvýšení důchodu;
a) za každý rok práce v družstvu,
b) pro bezmocnost;
5. zabezpečení důchodců v nemoci.
§ 6.
Výše důchodu. Pojistné.
(1) Družstevník se může pojistit podle své volby na starobní (invalidní) důchod
 
ve výši měsíčně
za pojistné měsíčně
Kčs
Kčs
230
14
270
26
310
40
350
54
390
70
440
88
(2) Vláda může stanovit, že se