Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave, v znení účinnom k 1.1.2019

56/2012 Z.z.
Zákon
z 31. januára 2012,
o cestnej doprave
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
317/2012 Z. z.
15. 10. 2012
mení a dopĺňa § 6, § 7 a § 49
345/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení § 40 a slová „krajský úrad dopravy“
133/2013 Z. z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa § 49 a prílohu
180/2013 Z. z.
1. 10. 2013
mení 2 novelizačné body
388/2013 Z. z.
30. 11. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
123/2015 Z. z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 10 a § 56b
259/2015 Z. z.
1. 12. 2015
dopĺňa prílohu
387/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 82 novelizačných bodov
91/2016 Z. z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
305/2016 Z. z.
31. 12. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
176/2017 Z. z.
15. 7. 2017
dopĺňa prílohu
177/2018 Z. z.
1. 9. 2018
mení § 6
177/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 6, § 27, § 50 a poznámky pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,1)
b) pravidlá podnikania v cestnej doprave,
c) zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave,
d) práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave2) a v taxislužbe,
e) podmienky prepravy nebezpečných vecí a
f) verejnú správu v cestnej doprave.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na cestnú nemotorovú dopravu a okrem ustanovení o podmienkach prepravy nebezpečných vecí ani na cestnú dopravu pre vlastnú potrebu.3)
§ 2
Prevádzkovanie cestnej dopravy
(1) Prevádzkovanie cestnej dopravy je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené (ďalej len „vozidlo“).
(2) Dopravnými službami sú:
a) v osobnej doprave preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované cestujúcim, systém rezervácie a predaja cestovných lístkov a miesteniek, služby poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy a počas nej,
b) v nákladnej doprave preprava tovaru a iných vecí a živých zvierat a súvisiace služby poskytované odosielateľom alebo príjemcom tovaru pri nakládke, vykládke a počas prepravy okrem prevádzky špeciálnych nákladných vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené a určené na prepravu nákladu.
(3) Cestná doprava je vnútroštátna, ak celá trasa prepravy a miesto poskytovaných dopravných služieb je výlučne na území
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore