Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave, v znení účinnom k 1.7.2019

56/2012 Z.z.
Zákon
z 31. januára 2012,
o cestnej doprave
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
317/2012 Z. z.
15. 10. 2012
mení a dopĺňa § 6, § 7 a § 49
345/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení § 40 a slová „krajský úrad dopravy“
133/2013 Z. z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa § 49 a prílohu
180/2013 Z. z.
1. 10. 2013
mení 2 novelizačné body
388/2013 Z. z.
30. 11. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
123/2015 Z. z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 10 a § 56b
259/2015 Z. z.
1. 12. 2015
dopĺňa prílohu
387/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 82 novelizačných bodov
91/2016 Z. z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
305/2016 Z. z.
31. 12. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
176/2017 Z. z.
15. 7. 2017
dopĺňa prílohu
177/2018 Z. z.
1. 9. 2018
mení § 6
177/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 6, § 27, § 50 a poznámky pod čiarou
9/2019 Z. z.
1. 4. 2019
mení a dopĺňa 83 novelizačných bodov
35/2019 Z. z.
1. 7. 2019
mení § 47
55/2019 Z. z.
15. 3. 2019
mení a dopĺňa § 14
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,1)
b) pravidlá podnikania v cestnej doprave a v taxislužbe,
c) zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave,
d) práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave2) a v taxislužbe,
e) podmienky prepravy nebezpečných vecí a
f) verejnú správu v cestnej doprave,
g) prevádzkovanie dispečingu.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na cestnú nemotorovú dopravu a okrem ustanovení o podmienkach prepravy nebezpečných vecí ani na cestnú dopravu pre vlastnú potrebu.3)
§ 2
Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby
(1) Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené (ďalej len „vozidlo“).
(2) Dopravnými službami sú:
a) v osobnej doprave preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované cestujúcim, systém rezervácie a predaja cestovných lístkov a miesteniek, služby poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy a počas nej,
b) v nákladnej doprave preprava tovaru a iných vecí a živých zvierat a súvisiace služby poskytované odosielateľom alebo príjemcom tovaru pri nakládke, vykládke a počas prepravy
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore