dnes je 10.12.2022

Input:

57/1951 Sb., Nařízení, kterým se upravuje působnost ve správě vysokých škol, platné do 30.12.1952

č. 57/1951 Zb.
[zrušené č. 92/1952 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra školství, věd a umění
ze dne 13. července 1951,
kterým se upravuje působnost ve správě vysokých škol.
Ministr školství, věd a umění nařizuje v dohodě s ministry vnitra, financí a stavebního průmyslu podle § 17 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1.
(1) Osobním úřadem zaměstnanců vysokých škol je s výjimkami stanovenými v odstavcích 2 a 3 rektorát; jejich služebním úřadem je děkanát.
(2) Ministerstvu školství, věd a umění přísluší:
a) přijímati zaměstnance v mimotarifních pracovních třídách a rozvazovati nebo zrušovati jejich pracovní poměr s výjimkou odborných asistentů,
b) dávati souhlas k přijímání ostatních učitelů.
(3) Ministerstvo školství, věd a umění může působnost rektorátu v některých věcech osobních přenésti na děkanát.
(4) Krajský národní výbor spolupůsobí při sestavování plánu pracovníků vysokých škol a systematicky kontroluje jeho plnění, jakož i provádění personální politiky vysokých škol.
§ 2.
(1) Rozpočet vysokých škol je součástí rozpočtu příslušného krajského národního výboru. Poukazovací právo vykonává rektor.
(2) Podrobnosti o výkonu poukazovacího práva stanoví a organisaci účetní a pokladní služby upraví ministerstvo školství, věd a umění v dohodě s ministerstvy vnitra a financí směrnicemi.
§ 3.
Aby byl zajištěn žádoucí vliv lidové správy při správě vysokých škol, zve rektor na zasedání rady vysoké školy zástupce krajského národního výboru.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1951.
 
Zápotocký v.r.
Dr. Nejedlý v.r.