dnes je 2.12.2023

Input:

57/1964 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 33/1962 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků

č. 57/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 26. března 1964,
jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 33/1962
Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 94 zákona č. 32/1962 Sb., ve znění zákona č. 56/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 33/1962 Sb. se mění takto:
1. § 1 odst. 2 zní:
„(2) Za dobu od 1. dubna 1962 do 31. prosince 1963 se základními odměnami a prémiemi rozumějí tyto příjmy po srážce podílu družstevníka na příspěvku na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení provedené podle předpisů platných do 31. prosince 1963.“
2. § 2 odst. 3 zní:
„(3) Neměl-li družstevník po část rozhodného období započitatelné příjmy, protože konal službu v ozbrojených silách nebo měl neplacenou dovolenou nebo družstevnice měla mateřskou dovolenou, popřípadě další mateřskou dovolenou (§ 21e zákona), určí se průměrná denní pracovní odměna jen za tu část rozhodného období, po kterou v družstvu pracovali.“
3. § 3 odst. 1 zní:
„(1) Průměrná denní pracovní odměna se stanoví tak, že se úhrn započitatelných příjmů za rozhodné období, popřípadě jeho část (§ 2), po zaokrouhlení na celé koruny nahoru dělí počtem pracovních dnů připadajících na toto období; přitom se však od tohoto počtu pracovních dnů odečtou pracovní dny, za které náleželo nemocenské nebo podpora při ošetřování člena rodiny anebo družstevnici peněžitá pomoc v mateřství, popřípadě po které měla další mateřskou dovolenou (§ 21e zákona), jakož i pracovní dny zameškané pro omluvenou překážku v práci, a přičtou se k němu pracovní dny, které družstevník zameškal neomluveně v době mezi koncem rozhodného období a dnem vzniku nároku na dávku.“
4. § 10 odst. 1 a 2 zní:
„(1) Procentní sazba nemocenského, podpory při ošetřování člena rodiny a peněžité pomoci v mateřství za prvních 18 týdnů (§ 21 odst. 3 zákona) se stanoví podle délky doby nepřerušené činnosti v témže družstvu zjištěné k prvnímu dni, od něhož náleží dávka.
(2) Dovršil-li družstevník během trvání pracovní neschopnosti nebo karantény dobu nepřerušené činnosti v témže družstvu, která odůvodňuje vyšší procentní sazbu nemocenského, náleží mu po dovršení této doby nemocenské ve vyšší sazbě; to platí obdobně pro podporu při ošetřování člena rodiny a pro peněžitou pomoc v mateřství, pokud se stanoví podle délky doby nepřerušené činnosti v témže družstvu (§ 21 odst. 3 zákona).“
5. § 17 se zrušuje.
6. V § 35 se zrušuje odstavec 2.
7. Za § 41 se vkládá § 41a, který včetně nadpisu a odkazu na ustanovení zákona zní:
㤠41a
Odborníci a přední pracovníci
(1) Odbornými pracovníky v jednotných zemědělských družstvech jsou předseda, agronom, zootechnik, mechanizátor, ekonom (účetní), vedoucí dílen, vedoucí výrobních úseků, vedoucí komplexních mechanizačních brigád a čet, vedoucí výrobních skupin, vedoucí chovů, vedoucí stavební skupiny, vedoucí