Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

č. 57/2018 Zb. rozh.

č. 57/2018 Zb. rozh.
ROZHODNUTIE
V prípade, že správny orgán vydal napadnutý úradný list vo forme výzvy na vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších prepisov, nemohol správny orgán zároveň uplatniť svoju rozhodovaciu právomoc, nakoľko tu absentuje donucovacia zložka výkonu verejnej moci. Ide totiž len o výzvu na dobrovoľné plnenie oznámenej (nie uloženej) povinnosti na základe zistených (iba tvrdených) skutočností.
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. februára 2017, sp. zn. 1Sžf/87/2015)
1. Prostredníctvom úradného listu z 21.09.2012 s priloženou Žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov z 24.09.2012 a Správou o zistenej nezrovnalosti z 21.09.2012 („napadnutý úradný list“) Odbor riadenia implementácie projektov, Sekcia environmentálnych programov a projektov žalovaného oznámil žalobcovi, že je povinný uhradiť finančné prostriedky (istinu) poskytnuté tak z prostriedkov Európskej únie (ďalej tiež „“) ako aj z verejných zdrojov Slovenskej republiky.
2. Porušené predpisy na úrovni EÚ ako aj Slovenskej republiky sú podľa žalovaného nasledujúce:
- Smernica 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a ďalej
- zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní („zák. č. 25/2006 Z.z.“).
-
3. Prostredníctvom napadnutého úradného listu žalovaný tiež poučil žalobcu, že ak uvedené finančné prostriedky neobdrží v stanovenej lehote, bude následne postupovať v zmysle § 27a ods. 2 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších prepisov („zák. č. 528/2008 Z.z.“).
Takisto ho upozornil, že žalovaný v zmysle § 7 ods. 6 zák. č. 528/2008 Z.z. pozastavuje platby na projekt až do vyriešenia hore uvedenej nezrovnalosti.
Podľa § 7 ods. 6 zák. č. 528/2008 Z.z. v znení relevantnom pre preskúmavanú vec riadiaci orgán je oprávnený pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť výšku platby pre projekt alebo jeho časť, ak zistí nedostatky [poznámka č. 32a pod čiarou príkladmo usmerňujúca k čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 3 písm. q) nariadenia (ES) č. 1198/2006] v postupe prijímateľa a partnera pri realizácii pomoci a podpory.
Podľa § 27a ods. 2 zák. č. 528/2008 Z.z. v citovanom znení platí, že ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa odseku 1, riadiaci orgán oznámi podnet orgánu podľa osobitného predpisu [poznámka č. 66a pod čiarou usmerňujúca k zákonu č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov].
4. Proti tomuto úradnému listu podal žalobca prostredníctvom právneho zástupcu žalobu z 23.11.2012 na Krajský súd v Bratislave.
5. Po opise skutkového stavu žalobca odôvodňoval splnenie zákonných podmienok na preskúmanie napadnutého úradného listu najmä tým, že:
hoci teda Správa o zistenej nezrovnalosti sama o sebe nemá povahu rozhodnutia vydaného v správnom konaní a nemá formálny náležitosti takýchto rozhodnutí, je nevyhnutné s ohľadom na jej účinky vo vzťahu k právnemu postaveniu žalobcu považovať za rozhodnutie správneho orgánu, ktorého obsah
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore