Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

č. 58/2016 Zb. ÚS., SPLNENIE POVINNOSTI VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA PODAŤ PÍSOMNÉ OZNÁMENIE

č. 58/2016 Zb. ÚS.
II. ÚS 787/2016
SPLNENIE POVINNOSTI VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA PODAŤ PÍSOMNÉ OZNÁMENIE
Právne perfektné je len také podanie písomného oznámenia, ktoré je doručené Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky ako kolektívnemu orgánu, a nie jednotlivému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je jeho členom.
(Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 787/2016 z 27. októbra 2016)
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. októbra 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval návrh M. R. na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií sp. zn. VP/11/16/K zo 16. júna 2016 prijatého podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. a takto
rozhodol:
Návrh M. R. odmieta ako zjavne neopodstatnený.
Odôvodnenie:
I.
Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 27. septembra 2016 doručený návrh M. R. (ďalej aj „navrhovateľka“) na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (ďalej aj „výbor pre nezlučiteľnosť funkcií“ alebo „výbor“) sp. zn. VP/11/16/K zo 16. júna 2016 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prijatého podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“ alebo „ústavný zákon“).
Navrhovateľka tvrdí, že výbor pre nezlučiteľnosť funkcií začal voči nej konanie pre podozrenie z porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu z dôvodu nepredloženia písomného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (ďalej len „písomné oznámenie“) počas výkonu funkcie verejného funkcionára do 31. marca neoprávnene. Navrhovateľka v tejto súvislosti argumentuje, že písomné oznámenie doručila 31. marca 2016 elektronicky na e-mailovú adresu predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Argumentuje ďalej, že s rozhodnutím výboru pre nezlučiteľnosť funkcií zo 16. júna 2016, ktorým jej bola uložená pokuta v sume 1 961 €, nesúhlasí, keďže „bolo dvakrát potvrdené zo strany predsedu Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií M. P., že som si splnila povinnosť podľa článku 7 ods. 5 písm. e) Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení Ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., podľa ktorého Oznámenie podľa odseku 1 podáva iný verejný funkcionár určenému výboru Národnej rady Slovenskej republiky... a z toho jasne vyplýva, že Oznámenie som zaslala v lehote do 31. 03. 2016 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií. Je nepochybné, že v samotnom obsahu... listu Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií: druhý odsek, druhá veta a štvrtý odsek, mi túto skutočnosť potvrdil aj Výbor... Je to dôkaz o
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore