dnes je 2.12.2023

Input:

59/1964 Sb., Vládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti, platné do 31.3.2000

č. 59/1964 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. března 1964
o úkolech národních výborů při péči o děti
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech a podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině:
Základní ustanovení
§ 1
Národní výbory soustavnou činností zabezpečují, aby se dětem dostalo péče potřebné k jejich všestrannému tělesnému a duševnímu rozvoji a poskytují jim pomoc při uplatňování jejich práv.
§ 2
Národní výbory pečují o vytváření podmínek, které umožňují nebo usnadňují rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu řádný výkon péče o děti, zejména budováním předškolních a mimoškolních výchovných zařízení a zřizováním takových služeb, které mají význam pro zaměstnané rodiče, zejména zaměstnané matky.
§ 3
Národní výbory vhodnými výchovnými a vzdělávacími prostředky působí v souladu se zásadami morálky socialistické společnosti nejen na chování dětí, ale i na jednání osob odpovědných za jejich výchovu, učební a pracovní podmínky tak, aby tyto osoby řádně plnily své povinnosti k dětem a byly pro ně dobrým příkladem. Při tomto působení zejména využívají osvětových a kulturních zařízení jimi řízených.
§ 4
Národní výbory sledují, aby se předešlo újmám, které by některé děti mohly utrpět v rodinách, na pracovištích nebo v místech, kde tráví svůj volný čas; zvláštní pozornost věnují ochraně dětí před škodlivými vlivy.
§ 5
(1) Při plnění svých úkolů národní výbory těsně spolupracují se školami, dále s jinými státními orgány, s Revolučním odborovým hnutím, s Československým svazem mládeže a s ostatními společenskými a hospodářskými organizacemi.
(2) Rady národních výborů zajišťují, aby komise a odbory národních výborů ve věcech dětí úzce spolupracovaly se školskou a kulturní komisí (komisí péče o děti).
§ 6
Úkoly místních národních výborů
Místní národní výbory
a) poskytují dětem v naléhavých případech okamžitou pomoc,
b) zakročují ve prospěch dětí postrádajících řádné péče u rodičů nebo u jiných osob odpovědných za jejich výchovu, za učební nebo pracovní podmínky, nebo u státních orgánů zvláštní pozornost při tom věnují dětem z rodin rozvrácených a z rodin alkoholiků,
c) dozírají, aby dětem nebyly podávány nebo prodávány alkoholické nápoje, zabraňují, aby děti mladší 15 let se nezdržovaly bez dozoru osob odpovědných za jejich výchovu ve veřejných místnostech, kde se takové nápoje podávají, nedopouštějí účast dětí mladších 16 let na tanečních zábavách pořádaných pro dospělé,
d) dbají na to, aby při filmových, divadelních a koncertních představeních a při sportovních podnicích byly zachovávány předpisy o jejich přístupnosti dětem,
e) sdělují soudům a jiným státním orgánům skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí ve věcech dětí a navrhují vhodné osoby za jejich opatrovníky,
f) okresním národním výborům doporučují vhodné osoby za osvojitele, navrhují důvěrníky péče o děti a oznamují jim případy, kdy je třeba dítě umístit do výchovy nahrazující výchovu rodičů,
g) spolupůsobí při výkonu ochranných nebo výchovných opatření vyslovených soudy nebo okresními národními výbory a sledují jejich