dnes je 3.12.2023

Input:

6/1959 Zb., Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť

6/1959 Zb.
[zrušené č. 41/1960 Zb.]
Nariadenie ministra spravodlivosti
z 18. februára 1959,
ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť
Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Zb. o organizácii súdov:
§ 1
(1) Zriaďuje sa Ľudový súd Bratislava-okolie s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru Bratislava-okolie.
(2) Ľudový súd v Bratislave vykonáva v budúcnosti pôsobnosť len pre územný obvod všetkých obvodných národných výborov v Bratislave.
§ 2
Ustanovením § 1 sa mení ustanovenie § 1 č. 2 písm. p) nariadenia ministra spravodlivosti č. 22/1954 Zb., ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov.
§ 3
Pôsobnosť súdu v sídle krajského súdu určenú v § 395 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku vykonáva v obvode Krajského súdu v Bratislave:
Ľudový súd v Bratislave pre svoj územný obvod,
Ľudový súd Bratislava-okolie pre územné obvody ostatných ľudových súdov.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1959.
 
Široký v. r.
Dr. Škoda v. r.