dnes je 2.12.2023

Input:

61/1961 Sb., Vyhláška ministra vnitra o blokovém řízení, platné do 30.6.1990

č. 61/1961 Zb.
[zrušené č. 372/1990 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 28. června 1961
o blokovém řízení
Ministr vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry a vedoucími ostatních ústředních úřadů podle § 29 odst. 1 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku:
§ 1
(1) V blokovém řízení mohou v oboru své působnosti ukládat a vybírat pokuty do 100 Kčs za přestupky tyto orgány:
a) orgány Veřejné bezpečnosti,
b) revizní a kontrolní orgány ministerstva vnitřního obchodu a orgány Státní obchodní inspekce,
c) orgány inspekce práce,
d) náčelníci okresních obvodních a městských vojenských správ,
e) pracovníci hygienické a protiepidemické služby,
f) orgány národních výborů pověřené výkonem odborného požárního dozoru,
g) orgány státní měrové služby,
h) správci vojenských újezdů,
ch) příslušníci sboru ozbrojené ochrany železnic,
i) orgány celní správy,
j) orgány plavební správy, jejích poboček a kapitánů,
k) orgány státní báňské správy,
l) orgány Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky,
m) orgány vytěžovací služby nákladní silniční dopravy,
n) orgány okresních správ státních silnic.
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 nepotřebují zvláštního pověření k provádění blokového řízení. Na požádání se vykáží služebním průkazem.
§ 2
Jiné než v § 1 uvedené orgány, popřípadě osoby mohou v blokovém řízení ukládat a vybírat pokuty jen, byly-li k tomu pověřeny okresním národním výborem. Okresní národní výbor uděluje pověření v nezbytně nutném rozsahu a může je kdykoliv odvolat. Pověřeným orgánům (osobám) vydá okresní národní výbor pověřovací listinu, v níž uvede, za které přestupky může v blokovém řízení ukládat a vybírat pokutu. Zanikne-li pověření, musí být pověřovací listina vrácena okresnímu národnímu výboru.
§ 3
(1) K ukládání pokut se používá bloků, vydaných ministerstvem vnitra v dohodě s ministerstvem financí na částky 3, 5, 10 a 20 Kčs.
(2) Je-li občan ochoten zaplatit pokutu, avšak nemůže tak učinit na místě, vydá mu orgán provádějící blokové řízení, zvláštní blok (blok na pokuty na místě nezaplacené, které obsahuje poučení o způsobu zaplacení pokuty a o následcích nezaplacení). Při zaplacení bude mu vydán blok znějící na placenou částku. Pokuta, která nebude zaplacena do 15 dnů způsobem uvedeným v poučení na zvláštním bloku, se vymáhá správní exekucí.
(3) Orgány, jejichž pracovníci jsou pověřeni k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení, odebírají bloky od okresního národního výboru, vedou je v evidenci, opatří je otiskem svého razítka a vydávají je svým pověřeným pracovníkům.
§ 4
(1) Pověřený pracovník odvede vybrané pokuty orgánu, který mu vydal bloky, a to jakmile jejich úhrn dosáhne částky 200 Kčs, jinak vždy prvního dne každého měsíce. Tento orgán přezkouší správnost přijatých částek a odvede je jednou za měsíc na daňový bankovní účet okresního národního výboru, od něhož obdržel bloky.
(2) Orgány, které odebraly bloky, jsou na požádání okresního národního výboru povinny podat ke dni 31. prosince každého roku celkové vyúčtování odebraných bloků, a to podle hodnoty, která byla na nich předtištěna.
§ 5
Tato vyhláška nabývá