dnes je 2.12.2023

Input:

62/1952 Sb., Zákon o rybářství, platné do 18.12.1963

č. 62/1952 Zb.
[zrušené č. 102/1963 Zb.]
ZÁKON
ze dne 29. října 1952
o rybářství.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Úvodní a všeobecná ustanovení.
§ 1.
Účel zákona.
Účelem tohoto zákona je upravit podle zásad socialistického hospodaření chov ryb a jiných vodních zvířat v tekoucích vodách i rybnících tak, aby přispíval k dalšímu zlepšení výživy pracujících.
§ 2.
Rybářské právo v tekoucích vodách a hospodaření v rybnících.
(1) Rybářství se provozuje:
a) výkonem rybářského práva v tekoucích vodách,
b) hospodařením v rybnících.
(2) Rybářské právo opravňuje chovat, hájit, lovit a přivlastňovat si v tekoucích vodách ryby, raky a perlorodku říční a ostatní škeble.
(3) Ustanovení tohoto zákona o rybářském právu v tekoucích vodách platí též o rybářském právu v přehradách, jezerech, propadlinách vzniklých těžbami, odstavených ramenech vzniklých regulací a tůních. V pochybnostech, zda jde o tekoucí vody nebo rybník, rozhoduje okresní národní výbor.
Oddíl II.
Rybářské právo v tekoucích vodách.
§ 3.
Zestátnění rybářských práv.
(1) Rybářské právo v tekoucích vodách patří státu. Rybářská práva, která dosud patřila jiným osobám, zanikají bez náhrady.
(2) Dosavadní nájemní smlouvy o rybářských právech se zrušují; z důvodu tohoto zrušení mají nájemci nárok jen na vrácení poměrné části nájemného, pokud bylo zaplaceno předem.
§ 4.
Výkon rybářského práva.
Stát umožní výkon rybářského práva v širokém rozsahu pracujícím, a to prostřednictvím orgánů, jež stanoví ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem lesů a dřevařského průmyslu. V tekoucích vodách na pozemcích vojenské správy vykonává stát rybářské právo prostřednictvím odborných orgánů vojenské správy.
§ 5.
Rybářské revíry.
Ministerstvo zemědělství rozdělí v dohodě s ministerstvem lesů a dřevařského průmyslu tekoucí vody na rybářské revíry tak, aby se umožnil řádný a plánovitý výkon rybářského práva. Při tom provede v dohodě s ministerstvem lesů a dřevařského průmyslu též územní rozdělení výkonu rybářského práva mezi orgány stanovené podle § 4.
§ 6.
Rybářský hospodář.
Pro každý rybářský revír musí být ustanoven rybářský hospodář a jeho zástupce; ustanovuje je se souhlasem krajského národního výboru ten, kdo sám vykonává v revíru rybářské právo. Rybářský hospodář (zástupce) je povinen hospodařit podle hospodářského plánu a odpovídá za řádné hospodaření v revíru.
§ 7.
Rybářský lístek a povolenka k rybolovu.
(1) Kdo loví ryby v tekoucích vodách, musí mít při sobě rybářský lístek vydaný okresním národním výborem a povolenku k rybolovu vydanou rybářským hospodářem a je povinen se řídit rybářským řádem vydaným ministerstvem zemědělství.
(2) Ministerstvo zemědělství spolu s ministerstvem lesů a dřevařského průmyslu může ve výjimečných případech vydat povolenku, která opravňuje k lovu ryb na celém území státu. Tato povolenka nahrazuje jak rybářský lístek vydaný okresním národním výborem, tak i povolenku k rybolovu vydanou rybářským hospodářem.
§ 8.
Chráněné oblasti.
Pokud toho vyžaduje zájem chovu ryb (tření ryb, odchov rybího plůdku, přezimování a pod.), po případě chovu jiných vodních zvířat, může krajský národní