dnes je 2.12.2023

Input:

62/1960 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o renovaci nevratných dřevěných obalů, platné do 30.6.1966

č. 62/1960 Zb.
[zrušené č. 38/1966 Zb.]
Vyhláška
ministerstva chemického průmyslu
ze dne 16. května 1960
o renovaci nevratných dřevěných obalů
Ministerstvo chemického průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s radami krajských národních výborů stanoví podle § 3 dekretu č. 109/1945 Sb., o řízení výroby a podle § 2 vládního nařízení č. 107/1949 Sb., o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu:
§ 1
Nevratné dřevěné obaly
(1) Nevratnými dřevěnými obaly podle této vyhlášky se rozumějí
a) dřevěné obaly, v nichž bylo dovezeno zboží z ciziny a dovážející podnik zahraničního obchodu si nevyhradil jejich vrácení,
b) dřevěné obaly zahrnuté v ceně zboží nebo fakturované dodavatelům v dohodě s odběratelem odděleně a které není odběratel povinen vracet dodavateli,1)
c) dřevěné obaly, které odběratel nevrátil dodavateli podle příslušných předpisů o hospodaření s obaly při oběhu zboží,2)
d) ostatní dřevěné obaly nezpůsobilé k dalšímu oběhu.
(2) Za nevratné dřevěné obaly se podle této vyhlášky nepovažují
a) dřevěné obaly, v nichž s podle zvyklostí vydává zboží přímo spotřebiteli,
b) dřevěné obaly vyrobené z řeziva do tloušťky 10 mm,
c) dřevěné obaly, které ze zdravotních nebo jiných důvodů nejsou způsobilé k dalšímu používání nebo přepracování.
(3) Ve sporných případech rozhodne o tom, zda jde o nevratné dřevěné obaly podle této vyhlášky orgán okresního národního výboru příslušný podle místa, kde nevratné obaly jsou.
§ 2
Povinnost nabídky
(1) Organizace, které jsou držiteli nevratných dřevěných obalů a jejich součástí, jsou povinny je nabídnout bez zbytečného prodlení po jejich vyprázdnění nejbližším podnikům nebo jiným organizacím národních výborů pověřeným výkupem (dále jen „podniky“).
(2) Tato povinnost se nevztahuje
a) na nevratné dřevěné obaly, které držitel sám nadále používá výlučně k obalovým účelům,
b) na nevratné dřevěné obaly, které držitel přenechá výlučně k obalovým účelům jiné organizací podléhající témuž nadřízenému orgánu po předchozím souhlasu tohoto orgánu,
c) na nevratné dřevěné bubny určené pro přepravu vodičů, lan a kabelů, pokud je držitel přenechá výrobnímu podniku k obalovým účelům.
Výkup a renovace
§ 3
(1) Renovace nevratných dřevěných obalů spočívá v takové jejich opravě, úpravě nebo přepracování, aby mohly dále sloužit pro přepravu zboží.
(2) Výhradním výkupem a renovací nevratných dřevěných obalů jsou pověřeny podniky, které určí orgány krajských národních výborů.
(3) Podniky pověřené výkupem a renovací nevratných dřevěných obalů jsou povinny
a) vykoupit a odebrat nabídnuté nevratné dřevěné obaly nejpozději do 30 dnů ode dne doručení nabídky podle § 2 odst. 1, pokud se zúčastněné strany nedohodnou na jiných lhůtách.
b) určit některou ze svých provozoven k provádění renovace vykoupených nevratných dřevěných obalů a vybavit ji potřebným strojním zařízením a skladovacími prostorami a vytvořit i další potřebné podmínky, aby mohla tuto činnost úspěšně plnit.
(4) Opravy, úpravy a přepracování vykoupených nevratných dřevěných obalů musí být prováděny tak, aby bylo zajištěno nejvyšší možné využití