dnes je 9.12.2023

Input:

63/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa), platné do 31.12.1996

č. 63/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 31, března 1964
o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 21, 22 a 39 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby (dále jen „zákon“):
§ 1
Úvodní ustanovení
Škůdci a choroby rostlin a plevele (dále jen „škůdci“) jsou nebezpeční činitelé, kteří velmi nepříznivě ovlivňují zemědělskou výrobu. Boj proti nim musí být veden účinným způsobem, a to nejen přímými zásahy, ale zejména prováděním účinných opatření, která mají zabránit jejich zavlečení a rozšíření. Jedním ze zdrojů, který by bez důsledného provádění soustavných účinných opatření mohl působit zavlékání nebo rozšíření škůdců, je dovoz, průvoz a vývoz rostlin, rostlinných výrobků a předmětů, které mohou být nositeli škůdců vnější karantény (§ 4 odst. 2). Cílem této vyhlášky je proto zavést a provádět účinná opatření, která mají zavlékání nebo rozšiřování těchto škůdců buď vůbec znemožňovat, nebo omezit toto nebezpečí na nejmenší míru.
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení o ochranně proti zavlékání a rozšiřování škůdců při dovozu, průvozu a vývozu
§ 2
Vnější karanténou se rozumí soubor opatření prováděných podle zákona a podle této vyhlášky proti zavlékání a rozšiřování škůdců při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných výrobků a předmětů, které mohou být nositeli škůdců vnější karantény.
§ 3
Výklad některých pojmů
(1) Za rostliny podle této vyhlášky se považují rostliny a jejich části včetně plodů a semen.
(2) Za rostlinné výrobky se považují nejen samotné rostlinné výrobky, ale i výrobky rostlinného původu, a to v čerstvém nebo sušeném stavu včetně zboží mletého, šrotovaného, drceného, loupaného, lisovaného nebo obdobným způsobem upravovaného. Rostlinnými výrobky se rozumí též neodkorněné dřevo, nezpracovaná kůra, nezpracovaný korek a nezpracovaná rašelina.
(3) Předměty podle této vyhlášky se rozumějí takové, které vzhledem ke své povaze, chemickému složení apod. mohou být nositeli škůdců vnější karantény.
§ 4
(1) Dovoz, průvoz a vývoz rostlin, rostlinných výrobků (dále jen „zboží“) a předmětů, které mohou být nositeli škůdců vnější karantény, jakož i dovoz, průvoz a vývoz samotných škůdců jakéhokoliv druhu vyžaduje souhlasu ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství (dále jen „ministerstva“), pokud v této vyhlášce není stanoveno jinak.
(2) Seznam škůdců vnější karantény uvádí příloha č. 1 této vyhlášky.1)
§ 5
Zboží a předměty, které mohou být nositeli škůdců vnější karantény, podléhají při dovozu, průvozu a vývozu rostlinolékařským prohlídkám. Rostlinolékařské prohlídky provádějí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „kontrolní ústav“), a to svými odbornými pracovníky - inspektory karantény a ochrany rostlin (dále jen „inspektor“), popřípadě jinými odbornými pracovníky, které