dnes je 25.7.2024

Input:

64/1945 Sb., Vyhláška o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků

č. 64/1945 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra ochrany práce a sociální péče
ze dne 13. června 1945
o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků.
Podle čl. III, § 6, odst. 3 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1943, č. 1 z r. 1944 Sb., o úrazovém pojištění, nařizuje ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě s ministrem zemědělství a Nejvyšším úřadem cenovým:
§ 1.
Zákon ze dne 28. prosince 1887, rak. ř. z. č. 1 z r. 1888, o úrazovém pojištění dělníků, ve znění upraveném posléze vládním nařízením č. 1/1944 Sb., nabývá pro zemědělské a lesní podniky v plném rozsahu účinnosti dnem 1. ledna 1945 a platí pro nároky na odškodnění, stal-li se odškodnitelný úraz po 31. prosinci 1944; přídavky na děti se však poskytnou také k důchodcům, které napadly nebo napadnou z úrazů před 1. lednem 1945.
§ 2.
Sirotčí důchody z úrazů před 1. lednem 1945 budou placeny dále až do dovršení osmnáctého roku věku dítěte, bude-li osmnáctý rok věku dovršen teprve po 30. prosinci 1944; pokud byly sirotčí důchody pro dovršení patnáctého roku věku zastaveny již před 1. lednem 1945, budou od tohoto dne placeny na návrh oprávněného. Obdobně budiž postupováno u přídavků na děti.
§ 3.
Osobám nepodléhajícím nemocenskému pojištění, které utrpěly odškoditelný úraz do dvou měsíců po uveřejnění této vyhlášky, přísluší ode dne úrazu až do skončení nemocenského ošetření na místě dávek nemocenského ošetření a nemocenského, plný důchod.
§ 4.
Lhůty, jež počaly podle vládního nařízení č. 1/1944 Sb. běžeti ode dne vyhlášení tohoto nařízení, počítají se u zemědělských a lesních podniků ode dne uveřejnění této vyhlášky.
§ 5.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Šoltész v. r.