dnes je 2.12.2023

Input:

64/1959 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, platné do 9.3.1964

č. 64/1959 Zb.
[zrušené č. 53/1964 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 28. září 1959
o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti
Předsednictvo Národního shromáždění Republiky československé se usneslo podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
ČÁST PRVNÍ
Vědecké hodnosti
§ 1
Socialistická společnost plně uznává a oceňuje význam tvůrčí činnosti vědeckých pracovníků při budování socialismu. Proto uděluje vědecké hodnosti pracovníkům, kteří prokázali vědeckou kvalifikaci vědeckovýzkumnou činností ve prospěch socialistické výstavby, aby podnítila snahu o zvýšení vědecké kvalifikace a zaručila vysokou úroveň vědecké práce.
§ 2
(1) Vědecké hodnosti se udělují ve dvou stupních, a to
a) hodnost kandidáta věd,
b) hodnost doktora věd, s připojením označení příslušného vědního oboru.
(2) Vědecké hodnosti se uvádějí buď v plném znění nebo zkratkami C Sc (candidatus scientiarum) pro hodnost kandidáta věd a Dr Sc (doctor scientiarum) pro hodnost doktora věd.
§ 3
(1) Vědecké hodnosti udělují:
a) Československá akademie věd, Slovenská akademie věd, Československá akademie zemědělských věd (dále jen „akademie věd“),
b) vysoké školy.
(2) Státní komise pro vědecké hodnosti stanoví, která místa udělují v jednotlivých vědních oborech vědecké hodnosti.
(3) Akademie věd a vysoké školy vydávají diplomy o vědeckých hodnostech, které udělily.
§ 4
(1) Vědecké hodnosti se udělují v těchto skupinách věd:
fysikálně matematické vědy,
geologicko-mineralogické vědy,
geografické vědy,
chemické vědy,
biologické vědy,
lékařské vědy,
zemědělsko-lesnické vědy,
veterinární vědy,
technické vědy,
filosofické vědy,
ekonomické vědy,
právní vědy,
historické vědy,
pedagogické vědy,
psychologické vědy,
filologické vědy,
vojenské vědy.
(2) Další skupiny věd, ve kterých se udělují vědecké hodnosti, určí Státní komise pro vědecké hodnosti, která může provést též změny skupin věd uvedených v odstavci 1.
ČÁST DRUHÁ
Podmínky udělování vědeckých hodností
§ 5
(1) Vědeckou hodnost lze udělit politicky a ideologicky vyspělým vědeckým pracovníkům, kteří svou vědeckou tvůrčí činností, založenou na vědeckém světovém názoru, svým dosavadním vývojem i odbornou praxí dávají pevnou záruku svého dalšího vývoje jako socialističtí vědci.
(2) Pracovníkům bez vysokoškolského vzdělání lze udělit vědeckou hodnost výjimečně, jestliže jinak splňují podmínky uvedené v odstavci 1 a vědeckými pracemi, objevy nebo vynálezy prokázali žádoucí vědeckou tvůrčí úroveň.
§ 6
(1) Uchazeč o vědeckou hodnost kandidáta věd musí kandidátskými zkouškami (zkouškami z kandidátského minima), disertační prací a její veřejnou obhajobou osvědčit hluboké teoretické znalosti.
(2) Uchazeč o vědeckou hodnost doktora věd musí být vyhraněná vědecká osobnost, jejíž celé vědecké dílo je významné pro rozvoj určitého vědního oboru i pro pokrok společnosti a která platnost výsledků svých vědeckých prací prokáže veřejnou obhajobou doktorské disertační práce.
§ 7
(1) Kandidátská disertační práce musí prokázat způsobilost uchazeče k tvůrčí vědecké práci v