dnes je 30.9.2023

Input:

66/1949 Sb., Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy

č. 66/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 22. února 1949
o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tom zákoně:
§ 1.
Vyžaduje-li toho zájem státu, lze mezinárodní hospodářské smlouvy obecné povahy prováděti před tím, než s nimi vysloví souhlas Národní shromáždění, usnese-li se na tom v jednotlivém případě vláda a projeví-li s tím souhlas president republiky.
§ 2.
(1) Vláda předloží ihned smlouvu, předběžně prováděnou podle tohoto zákona, Národnímu shromáždění, aby s ní vyslovilo souhlas.
(2) Odepře-li Národní shromáždění souhlas, zastaví vláda neprodleně další provádění smlouvy.
§ 3.
Zrušuje se zákon ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatimní úpravě obchodních styků s cizinou, a ustanovení čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Filinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Dr. Clementis v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Duriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erben v. r..
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Šrobár v. r.