dnes je 21.7.2024

Input:

66/1951 Sb., Zákon o odborné správě lesů, platné do 31.12.1960

č. 66/1951 Zb.
[zrušené č. 166/1960 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. července 1951
o odborné správě lesů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Československé státní lesy, národní podnik (dále jen „podnik“), vykonávají odbornou správu lesů s výjimkou lesů vojenské správy a lesů, které již spravuje odborný lesní hospodář, jejž ustanovil vlastník lesa podle příslušných předpisů.
(2) Národní výbory, které nemají vlastního odborného lesního hospodáře, mohou si jej ustanovit, nemůže-li odbornou správu lesů vykonávat hospodárněji podnik. Ve sporných případech rozhodne krajský národní výbor.
§ 2.
(1) Odbornou správou lesů podle tohoto zákona se rozumí technicko-hospodářská činnost organisační, řídící a plánovací, která vyžaduje odborných znalostí. K úkolům odborné správy lesů náleží zejména:
a) vyhotovovat lesní hospodářské plány (provozní) a provádět jejich revisi, po případě inventarisaci lesa,
b) sestavovat těžební a obnovovací (zalesňovací) plány a ostatní plány výkonů, investic a hmotného zásobování v lesním hospodářství a dozírat na jejich řádné provádění,
c) pečovat ve spolupráci s dohlédacím národním výborem o finanční zabezpečení plánů,
d) organisovat lesní práce, vyznačovat těžby dříví, dohlížet na kácení, výrobu, měření a druhování dříví,
e) vést záznamy o hmotách vytěženého dříví a o výsledcích plnění plánů výkonů a investic,
f) pečovat o udržování plodnosti lesní půdy a schopnosti lesa zadržovat vodu, o neztenčenou podstatu lesa a o provedení nutných opatření pro ochranu lesa,
g) podávat vysvětlení a dobrozdání vlastníkům lesa a úřadům o odborných otázkách týkajících se správy lesů a holin.
(2) Odbornou správu lesů vykonává podnik jednak vlastními opatřeními, jednak pokyny vlastníkům lesů.
(3) Odborná správa lesů se nedotýká vlastnických práv a nepatří k ní vlastní výkon lesních prací a práce účetní.
(4) Podrobnosti o výkonu odborné správy lesů určí ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem vnitra.
(5) Pro lesy zvláštního určení může ministerstvo zemědělství v dohodě s příslušným ministerstvem stanovit odchylky.
§ 3.
(1) Dohled na odbornou správu lesů vykonávají okresní a krajské národní výbory podle předpisů o lesní službě dohlédací.
(2) Vlastník lesa může proti opatření podniku podat námitky k okresnímu národnímu výboru do 15 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl. Okresní národní výbor rozhodne, zda opatření je v souladu s řádným vykonáváním odborné lesní správy; shledá-li, že tomu tak není, opatření zruší.
(3) Nesouhlasí-li vlastník lesa s pokynem podniku stran odborné správy lesů, rozhodne na žádost podniku okresní národní výbor o tom, zda pokyn má být proveden.
§ 4.
(1) Vyžaduje-li toho výkon řádného lesního hospodaření, navrhne podnik, aby vlastníci lesa provedli potřebné investice, po případě aby trpěli jejich provedení podnikem na jejich náklad.
(2) Odpírá-li vlastník lesa provedení navrhovaných investic, po případě nechce-li trpět jejich provedení podnikem, rozhodne o jeho povinnosti na žádost podniku okresní národní výbor.
(3) Náklady na investice, jež slouží lesnímu hospodaření v lesích více vlastníků, uhradí tito vlastníci podle míry