dnes je 3.12.2023

Input:

67/1951 Sb., Zákon o bezpečnosti při práci, platné do 31.8.1961

č. 67/1951 Zb.
[zrušené č. 65/1961 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. července 1951
o bezpečnosti při práci.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Účel zákona.
(1) Účelem tohoto zákona je zajistit zaměstnancům a učňům (dále jen „pracujícím“) bezpečnost při práci a přispívat tak k rozvoji jejich tvůrčích sil, k zvyšování produktivity práce a k dalšímu vzestupu hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu.
(2) Proto se dozor nad zajištěním bezpečnosti při práci svěřuje především pracujícím a rozšiřuje a prohlubuje se péče o bezpečnostní a zdravotní opatření při práci v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky.
§ 2.
Povinnosti vedení podniku.
(1) Vedení podniku zodpovídá za zajišťování bezpečné a zdravé práce. Aby pracující v bezpečném a zdravém prostředí dosáhli při nejmenší námaze nejlepších pracovních výsledků, je vedení podniku povinno zejména
a) zřizovat a udržovat v závodech zařízení, kterých je třeba k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a starat se o bezpečné a zdravé prostředí též ve vedlejších závodních zařízeních pro pracující (v závodních bytech, ubytovnách, kuchyních, jídelnách, jeslích a pod.);
b) starat se o výchovu pracujících k bezpečné a zdravé práci a věnovat přitom zvláštní péči nově přijatým pracujícím;
c) zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání v závodě, vést o nich záznamy a ihned oznamovat vážné nehody nadřízeným a dozorčím orgánům;
d) zajišťovat, aby výrobní zařízení a pracovní pomůcky vyráběné v závodech, odpovídaly předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
(2) K plnění úkolů, které se týkají bezpečnosti při práci, ustanoví vedení podniku v dohodě s orgány dozoru nad bezpečností při práci v závodech a zařízeních, které určí příslušná ministerstva, bezpečnostní techniky. Bezpečnostní technici vykonávají své úkoly v součinnosti s orgány jednotné odborové organisace.
§ 3.
Povinnosti pracujících.
(1) Pracující jsou povinni počínati si při práci tak, aby neohrožovali život a zdraví své a svých spolupracovníků. Zjistí-li v závodě nedostatky, které mohou ohroziti bezpečnost nebo zdraví pracujících, musí je oznámit vedení podniku a orgánům jednotné odborové organisace.
(2) Pracující jsou povinni účastniti se výcviku, prováděného vedením podniku v zájmu jejich bezpečnosti při práci, a podrobiti se předepsaným zkouškám a lékařským prohlídkám.
§ 4.
Úkoly národních výborů.
Národní výbory sledují pracovní podmínky ve svém obvodu a pomáhají při vytváření předpokladů pro bezpečnou a zdravou práci.
Inspekce práce.
§ 5.
(1) Dozor nad bezpečností při práci vykonává jednotná odborová organisace svými orgány inspekce práce.
(2) Působnost orgánů inspekce práce se vztahuje na všechna pracoviště a vedlejší zařízení, a to i na dílny a laboratoře odborných a vysokých škol a ústavů (dále jen „závody“).
(3) Jednotná odborová organisace provádí též odborný výzkum v oboru bezpečnosti při práci.
(4) Osobní a věcné náklady spojené s prováděním inspekce práce a odborného výzkumu hradí stát.
§ 6.
(1) Orgány inspekce práce při výkonu dozoru nad bezpečností při práci především pomáhají radou pracujícím a vedení podniku. Jejich